ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกตำแหน่ง

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนครูครูผู้ช่วยธุรการโรงเรียนรวม
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทกังแอนปราสาท ๑ (ปราสาท) 63606176
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทกังแอนปราสาท ๑ (ปราสาท) 108009
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทกังแอนปราสาท ๑ (ปราสาท) 10140015
32030004 บ้านสีโคปราสาทกังแอนปราสาท ๑ (ปราสาท) 105006
32030005 ปราสาทปราสาทกังแอนปราสาท ๑ (ปราสาท) 11150118
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทโชคนาสามปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 1090111
32030007 บ้านทำนบปราสาทโชคนาสามปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 1081010
32030008 อมรินทราวารีปราสาทตาเบาปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 10160118
32030009 บ้านจบกปราสาทตาเบาปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 107008
32030010 บ้านโคกทมปราสาทตาเบาปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 11131117
32030011 บ้านสวายซอปราสาททมอปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 10100112
32030012 บ้านกะดาดปราสาททมอปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 10170119
32030013 บ้านโคลดปราสาททมอปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 105006
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาททมอปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 103004
32030015 บ้านกูนปราสาทบ้านไทรปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 10161119
32030016 บ้านรันเดงปราสาทบ้านไทรปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 1082011
32030017 บ้านตายัวะปราสาทบ้านไทรปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 105006
32030018 บ้านตาวรปราสาทบ้านพลวงปราสาท ๑ (ปราสาท) 10111114
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทบ้านพลวงปราสาท ๑ (ปราสาท) 1072111
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทประทัดบุปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 1180010
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทโคกยางปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 104016
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทโคกยางปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 10101012
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทโคกยางปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 10110012
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทหนองใหญ่ปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 11200123
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทหนองใหญ่ปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 10110012
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทหนองใหญ่ปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 11133119
32030027 มหาราช ๔ปราสาทหนองใหญ่ปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 107019
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทหนองใหญ่ปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 107008
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทหนองใหญ่ปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 104005
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปรือปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 108009
32030031 บ้านนาครองปราสาทหนองใหญ่ปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 104005
32030032 บ้านตานีปราสาทปรือปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 10100112
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทไพลปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 1063010
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทโชคนาสามปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 106018
32030035 บ้านสวายปราสาทโชคนาสามปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 1062110
32030036 บ้านลำพุกปราสาทตานีปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 106007
32030037 บ้านโชคปราสาทตานีปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 107109
32030038 บ้านตาเบาปราสาทตานีปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 1090010
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทตานีปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 106018
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาททุ่งมนปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 104005
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาททุ่งมนปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 10131116
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาททุ่งมนปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 10100112
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาททุ่งมนปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 105006
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทโคกสะอาดปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 10141117
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทโคกสะอาดปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 106108
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทเชื้อเพลิงปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 105107
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทเชื้อเพลิงปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 11161120
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทตาเบาปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 105006
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทตาเบาปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 11183124
32030050 บ้านไทรปราสาทตาเบาปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 104319
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทกันตวจระมวลปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 1190011
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทกันตวจระมวลปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 11173123
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทโคกยางปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 11260129
32030054 บ้านพนมปราสาทโคกสะอาดปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 104005
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทโคกยางปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 105006
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทโคกยางปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 11200123
32030057 บ้านปราสาทปราสาทโคกยางปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 1080110
32030058 บ้านคลองปราสาทไพลปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 10140116
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทไพลปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 103105
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทสมุดปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 11180121
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทสมุดปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 1081010
32030062 บ้านบักดอกปราสาทสมุดปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 10111114
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทโคกสะอาดปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 1090111
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทโคกสะอาดปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 1081111
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทโคกสะอาดปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 103004
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทเชื้อเพลิงปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 106119
32030067 บ้านสมุดปราสาทโชคนาสามปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 104005
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทโชคนาสามปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 103004
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทประทัดบุปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 105107
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาททนงปราสาท ๑ (ปราสาท) 1091112
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาททนงปราสาท ๑ (ปราสาท) 107109
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาททนงปราสาท ๑ (ปราสาท) 107019
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปรือปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 10130115
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปรือปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 11120014
32030075 บ้านกระวันปราสาทปรือปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 103004
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 12314139
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 1091213
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 10121216
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 104005
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 102014
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงคูตันกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 10151118
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงคูตันกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 10132016
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงโคกตะเคียนกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 1094115
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงโคกตะเคียนกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 103206
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงด่านกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 11180121
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงด่านกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 105107
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงด่านกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 105309
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงด่านกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 11144121
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงด่านกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 108009
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงตะเคียนกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 1081010
32030091 บ้านกู่กาบเชิงตะเคียนกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 106119
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงโคกตะเคียนกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 1063010
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงโคกตะเคียนกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 107109
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงโคกตะเคียนกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 11142119
32030095 บ้านด่านกาบเชิงโคกตะเคียนกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 11191123
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงโคกตะเคียนกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 10133219
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงด่านกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 1090010
32030098 บ้านสกลกาบเชิงคูตันกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 1081010
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงคูตันกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 10161119
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงแนงมุดกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 1081010
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงแนงมุดกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 11161019
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงแนงมุดกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 11104117
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงแนงมุดกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 11172122
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะขอนแตกสังขะ ๖ (ทับขอน) 11132017
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะขอนแตกสังขะ ๖ (ทับขอน) 10110113
32030106 บ้านโนนสบายสังขะขอนแตกสังขะ ๖ (ทับขอน) 108009
32030107 บ้านถนนสังขะดมสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 105006
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะดมสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 1090111
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะดมสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 1091112
32030110 บ้านขอนแตกสังขะพระแก้วสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 10120114
32030111 บ้านอาวอกสังขะพระแก้วสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 107008
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะพระแก้วสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 11113117
32030113 บ้านตอกตราสังขะสะกาดสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 108009
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสะกาดสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 10143119
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสะกาดสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 104106
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะทับทันสังขะ ๖ (ทับขอน) 106007
32030117 ดมวิทยาคารสังขะทับทันสังขะ ๖ (ทับขอน) 1090111
32030118 บ้านสนบสังขะทับทันสังขะ ๖ (ทับขอน) 1091112
32030119 บ้านเถกิงสังขะเทพรักษาสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 10106118
32030120 บ้านกะปูสังขะบ้านจารย์สังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 106007
32030121 บ้านตาคงสังขะบ้านจารย์สังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 1090111
32030122 จตุคามวิทยาสังขะบ้านจารย์สังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 107008
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะบ้านจารย์สังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 104005
32030124 บ้านสนวนสังขะบ้านชบสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 1080110
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะตาคงสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 11201124
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะตาตุมสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 11240127
32030127 บ้านปวงตึกสังขะตาตุมสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 11120115
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะตาตุมสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 103105
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะตาตุมสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 106007
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะตาตุมสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 103116
32030131 บ้านคะนาสังขะตาตุมสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 106007
32030132 บ้านทัพทันสังขะสะกาดสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 105118
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสะกาดสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 11171121
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 108009
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 107109
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 1083113
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 105107
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 007018
32030139 บ้านตาพรามสังขะทับทันสังขะ ๖ (ทับขอน) 10130216
32030140 บ้านศาลาสังขะเทพรักษาสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 106007
32030141 บ้านชำเบงสังขะเทพรักษาสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 10120013
32030142 บ้านลันแต้สังขะเทพรักษาสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 1090010
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะเทพรักษาสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 1090111
32030144 บ้านโคกไทรสังขะตาตุมสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 10112115
32030145 บ้านโพธิ์สังขะทับทันสังขะ ๖ (ทับขอน) 104005
32030146 บ้านอังกอลสังขะทับทันสังขะ ๖ (ทับขอน) 106209
32030147 บ้านจารย์สังขะทับทันสังขะ ๖ (ทับขอน) 11210124
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะกระเทียมสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 105006
32030149 บ้านโพนชายสังขะกระเทียมสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 107008
32030150 บ้านชำสมิงสังขะกระเทียมสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 1090111
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะกระเทียมสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 11280131
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะบ้านชบสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 108009
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะบ้านชบสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 11122117
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะบ้านชบสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 108009
32030155 บ้านพระแก้วสังขะพระแก้วสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 11202125
32030156 บ้านกระสังสังขะพระแก้วสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 11121116
32030157 บ้านแสนกางสังขะพระแก้วสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 10102114
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะตาคงสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 108009
32030159 บ้านสะกาดสังขะตาคงสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 10102114
32030160 บ้านตาโมมสังขะตาคงสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 11131117
32030161 บ้านจังเอิลสังขะตาคงสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 104005
32030162 บ้านหลักสังขะตาคงสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 108009
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะกระเทียมสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 104005
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะกระเทียมสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 13500155
32030165 บ้านสังขะสังขะขอนแตกสังขะ ๖ (ทับขอน) 10110113
32030166 บ้านศรีนวลสังขะขอนแตกสังขะ ๖ (ทับขอน) 10131116
32030167 บ้านโดงสังขะขอนแตกสังขะ ๖ (ทับขอน) 10111013
32030168 บ้านโชคบัวเชดจรัสบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 1080110
32030169 บ้านจรัสบัวเชดจรัสบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 11144121
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดจรัสบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 1162010
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดจรัสบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 10104015
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 1034210
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 104117
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 106007
32030175 บ้านจบกบัวเชดสะเดาบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 106007
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดสะเดาบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 10101012
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดตาวังบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 106007
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดตาวังบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 105107
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดตาวังบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 10122116
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดตาวังบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 11170019
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดตาวังบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 10100112
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดสำเภาลูนบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 11221126
32030183 บ้านสนบัวเชดสำเภาลูนบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 11134120
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดสำเภาลูนบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 106209
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดสำเภาลูนบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 107109
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดอาโพนบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 104005
32030187 บ้านสวาทบัวเชดอาโพนบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 005016
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 11190122
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 10112115
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักตาเมียงพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 11210124
32030191 บ้านสระแก้วพนมดงรักตาเมียงพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 1083113
32030192 บ้านโคกโบสถ์พนมดงรักตาเมียงพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 1081010
32030193 บ้านโคกกรมพนมดงรักบักไดพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 10102114
32030194 บ้านตาลวกพนมดงรักบักไดพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 104308
32030195 บ้านศรีสวายพนมดงรักบักไดพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 103105
32030196 บ้านจีกแดกพนมดงรักบักไดพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 1092113
32030197 บ้านละเอาะพนมดงรักบักไดพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 1090010
32030198 บ้านพนมดินพนมดงรักโคกกลางพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 1091011
32030199 บ้านตาเมียงพนมดงรักโคกกลางพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 11153121
32030200 บ้านหนองคันนาพนมดงรักโคกกลางพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 10183123
32030201 บ้านหนองจูบพนมดงรักจีกแดกพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 104106
32030202 บ้านอำปึลพนมดงรักจีกแดกพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 10111114
32030203 บ้านรุนพนมดงรักจีกแดกพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 11297139
32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4พนมดงรักจีกแดกพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 1090010
32030205 บ้านไทยสันติสุขพนมดงรักจีกแดกพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 103004
32030207 บ้านอุโลกพนมดงรักตาเมียงพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 1063111
32030208 บ้านเกาะแจนแวนศรีณรงค์ตรวจศรีณรงค์ ๑ 1092012
32030209 บ้านแดงศรีณรงค์ตรวจศรีณรงค์ ๑ 10132117
32030210 บ้านตะโนนศรีณรงค์ตรวจศรีณรงค์ ๑ 11211125
32030211 บ้านสำโรงศรีณรงค์ตรวจศรีณรงค์ ๑ 104409
32030212 บ้านพะเนาว์ศรีณรงค์ตรวจศรีณรงค์ ๑ 104005
32030213 อนุบาลศรีณรงค์ศรีณรงค์ตรวจศรีณรงค์ ๑ 10122217
32030214 บ้านละมงค์ศรีณรงค์ศรีสุขศรีณรงค์ ๑ 11151119
32030215 รัฐราษฎร์พัฒนาศรีณรงค์ศรีสุขศรีณรงค์ ๑ 107008
32030216 บ้านมหาชัยศรีณรงค์ศรีสุขศรีณรงค์ ๑ 103004
32030217 บ้านโสนศรีณรงค์ศรีสุขศรีณรงค์ ๑ 1063010
32030218 บ้านณรงค์ศรีณรงค์ศรีสุขศรีณรงค์ ๑ 1090010
32030219 บ้านตรวจศรีณรงค์แจนแวนศรีณรงค์ ๒11168127
32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซวศรีณรงค์แจนแวนศรีณรงค์ ๒11123118
32030221 บ้านเตาแดกศรีณรงค์แจนแวนศรีณรงค์ ๒104005
32030222 บ้านโนนทองศรีณรงค์แจนแวนศรีณรงค์ ๒107008
32030223 บ้านเกาะตรวจศรีณรงค์แจนแวนศรีณรงค์ ๒1073112
32030224 บ้านหนองหว้าศรีณรงค์ณรงค์ศรีณรงค์ ๒10104116
32030225 บ้านน้อยศรีณรงค์ณรงค์ศรีณรงค์ ๒106209
32030226 ไพลอำนวยวิทย์ศรีณรงค์ณรงค์ศรีณรงค์ ๒107109
32030227 บ้านกล้วยศรีณรงค์ณรงค์ศรีณรงค์ ๒1090111
32030228 พระจันทร์ศรีสุขศรีณรงค์ณรงค์ศรีณรงค์ ๒1081010
32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ศรีณรงค์ณรงค์ศรีณรงค์ ๒103116
32030230 วิทยาราษฎร์นุกูลศรีณรงค์ตรวจศรีณรงค์ ๑ 11112116
32030231 บ้านหนองแวงศรีณรงค์หนองแวงศรีณรงค์ ๒10120114
32030232 บ้านกุงศรีณรงค์หนองแวงศรีณรงค์ ๒1090010
32030233 บ้านคูขาดศรีณรงค์หนองแวงศรีณรงค์ ๒108009
32030234 บ้านตราดศรีณรงค์หนองแวงศรีณรงค์ ๒103105
ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
Version.