ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในสำนักงาน

0

เพศชาย /nan%
เพศหญิง /nan%

ในโรงเรียน

0

เพศชาย /nan%
เพศหญิง /nan%

ในสำนักงาน

63

ศึกษานิเทศก์10 /16%
นักวิชาการศึกษา8 /13%
ผู้อำนวยการกลุ่ม7 /11%
นักทรัพยากรบุคคล6 /10%
ลูกจ้าง5 /8%
นักจัดการงานทั่วไป4 /6%
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3 /5%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์3 /5%
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน3 /5%
นักจิตวิทยา2 /3%
นักวิชาการเงินและบัญชี2 /3%
เจ้าหน้าที่ธุรการ2 /3%
เจ้าพนักงานธุรการ2 /3%
นักวิชาการตรวจสอบภายใน1 /2%
นักประชาสัมพันธ์1 /2%
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี1 /2%
ช่างไม้ ส 41 /2%
นักวิชาการพัสดุ1 /2%
นิติกร1 /2%

ในโรงเรียน

2,957

ครู2305 /78%
ผู้อำนวยการโรงเรียน237 /8%
ครูผู้ช่วย236 /8%
ธุรการโรงเรียน125 /4%
รองผู้อำนวยการโรงเรียน54 /2%

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0

ในสำนักงาน

0

ในโรงเรียน

0


ในสำนักงาน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

0

ที่ชื่อหน่วยงาน
ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
Version.