จำนวนนักเรียน จำแนกตามความด้อยโอกาส


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5,60021,7274,74815732,232
เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-1--1
เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
เด็กถูกทอดทิ้ง151-7
เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
เด็กเร่ร่อน-----
ผลกระทบจากเอดส์-1--1
ชนกลุ่มน้อย-----
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
เด็กยากจน5,58021,6624,73215632,130
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
อื่นๆ-----
กำพร้า5286140
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-2--2
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท14289-51
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) กำพร้า-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อื่นๆ-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กยากจน170--71
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ชนกลุ่มน้อย-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กเร่ร่อน-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด170--71
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) กำพร้า-2--2
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อื่นๆ-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กยากจน1751--68
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ชนกลุ่มน้อย-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กเร่ร่อน-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1753--70
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) กำพร้า-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อื่นๆ-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กยากจน3812952-219
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ชนกลุ่มน้อย-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ผลกระทบจากเอดส์-1--1
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กเร่ร่อน-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3813052-220
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) กำพร้า-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อื่นๆ-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กยากจน1032--42
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ชนกลุ่มน้อย-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กเร่ร่อน-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1032--42
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) กำพร้า-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อื่นๆ-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กยากจน45184--229
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ชนกลุ่มน้อย-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กเร่ร่อน-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด45184--229
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) กำพร้า-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อื่นๆ-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กยากจน-111--111
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ชนกลุ่มน้อย-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กเร่ร่อน-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-111--111
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) กำพร้า-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อื่นๆ-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กยากจน36149--185
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ชนกลุ่มน้อย-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กเร่ร่อน-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด36149--185
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-11-2
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) กำพร้า-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อื่นๆ-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กยากจน5917159-289
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ชนกลุ่มน้อย-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กเร่ร่อน-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5917260-291
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) กำพร้า-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อื่นๆ-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กยากจน25107--132
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ชนกลุ่มน้อย-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กเร่ร่อน-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด25107--132
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) กำพร้า-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อื่นๆ-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กยากจน3013132-193
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ชนกลุ่มน้อย-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กเร่ร่อน-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3013132-193
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) กำพร้า-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อื่นๆ-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กยากจน3293--125
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ชนกลุ่มน้อย-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กเร่ร่อน-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3293--125
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) กำพร้า-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อื่นๆ-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กยากจน116829-108
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ชนกลุ่มน้อย-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กเร่ร่อน-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด116829-108
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) กำพร้า-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อื่นๆ-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กยากจน836--44
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ชนกลุ่มน้อย-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กเร่ร่อน-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด837--45
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) กำพร้า-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อื่นๆ-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กยากจน1360--73
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ชนกลุ่มน้อย-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กเร่ร่อน-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1360--73
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) กำพร้า-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อื่นๆ-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กยากจน416882-191
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ชนกลุ่มน้อย-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กเร่ร่อน-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด416882-191
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-4--4
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) กำพร้า-3--3
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อื่นๆ-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กยากจน146--47
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ชนกลุ่มน้อย-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กเร่ร่อน-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด153--54
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) กำพร้า-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อื่นๆ-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กยากจน-16--16
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ชนกลุ่มน้อย-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กเร่ร่อน-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-16--16
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท--1-1
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) กำพร้า-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อื่นๆ-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กยากจน226642-130
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ชนกลุ่มน้อย-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กเร่ร่อน-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด226643-131
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1---1
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) กำพร้า-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อื่นๆ-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กยากจน43128--171
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ชนกลุ่มน้อย-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กเร่ร่อน-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด44128--172
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) กำพร้า-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อื่นๆ-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กยากจน2160--81
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ชนกลุ่มน้อย-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กเร่ร่อน-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2160--81
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) กำพร้า-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อื่นๆ-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กยากจน37100--137
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ชนกลุ่มน้อย-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กเร่ร่อน-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด37100--137
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) กำพร้า-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อื่นๆ-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กยากจน47181--228
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ชนกลุ่มน้อย-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กเร่ร่อน-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด47181--228
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) กำพร้า-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อื่นๆ-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กยากจน31137--168
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ชนกลุ่มน้อย-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กเร่ร่อน-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด31137--168
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) กำพร้า-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อื่นๆ-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กยากจน128062-154
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ชนกลุ่มน้อย-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กเร่ร่อน-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด128062-154
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) กำพร้า-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อื่นๆ-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กยากจน20112--132
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ชนกลุ่มน้อย-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กเร่ร่อน-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด20112--132
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) กำพร้า-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อื่นๆ-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กยากจน12645-72
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ชนกลุ่มน้อย-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กเร่ร่อน-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด12645-72
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) กำพร้า-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อื่นๆ-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กยากจน37132--169
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ชนกลุ่มน้อย-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กเร่ร่อน-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด37132--169
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) กำพร้า-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อื่นๆ-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กยากจน-80--80
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ชนกลุ่มน้อย-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กเร่ร่อน-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-80--80
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) กำพร้า-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อื่นๆ-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กยากจน1644--60
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ชนกลุ่มน้อย-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กเร่ร่อน-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1644--60
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) กำพร้า-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อื่นๆ-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กยากจน2987--116
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ชนกลุ่มน้อย-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กเร่ร่อน-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2987--116
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) กำพร้า-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อื่นๆ-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กยากจน1348--61
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ชนกลุ่มน้อย-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กเร่ร่อน-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1348--61
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) กำพร้า-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อื่นๆ-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กยากจน31119--150
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ชนกลุ่มน้อย-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กเร่ร่อน-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด31119--150
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) กำพร้า-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อื่นๆ-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กยากจน2075--95
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ชนกลุ่มน้อย-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กเร่ร่อน-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2075--95
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) กำพร้า-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อื่นๆ-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กยากจน2879--107
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ชนกลุ่มน้อย-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กเร่ร่อน-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2879--107
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) กำพร้า-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อื่นๆ-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กยากจน449--53
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ชนกลุ่มน้อย-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กเร่ร่อน-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด449--53
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) กำพร้า-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อื่นๆ-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กยากจน1070--80
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ชนกลุ่มน้อย-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กเร่ร่อน-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1070--80
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) กำพร้า-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อื่นๆ-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กยากจน2896--124
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ชนกลุ่มน้อย-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กเร่ร่อน-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2896--124
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) กำพร้า-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อื่นๆ-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กยากจน841--49
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ชนกลุ่มน้อย-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กเร่ร่อน-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด841--49
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) กำพร้า-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อื่นๆ-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กยากจน2683--109
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ชนกลุ่มน้อย-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กเร่ร่อน-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2683--109
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) กำพร้า-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อื่นๆ-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กยากจน2964--93
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ชนกลุ่มน้อย-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กเร่ร่อน-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2964--93
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) กำพร้า-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อื่นๆ-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กยากจน279891-216
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ชนกลุ่มน้อย-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กเร่ร่อน-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด279891-216
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) กำพร้า-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อื่นๆ-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กยากจน50149--199
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ชนกลุ่มน้อย-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กเร่ร่อน-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด50149--199
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) กำพร้า-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อื่นๆ-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กยากจน1559--74
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ชนกลุ่มน้อย-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กเร่ร่อน-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1559--74
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท2-1-3
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) กำพร้า1---1
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อื่นๆ-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กยากจน3412053-207
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ชนกลุ่มน้อย-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กเร่ร่อน-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3712054-211
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) กำพร้า-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อื่นๆ-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กยากจน31104--135
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ชนกลุ่มน้อย-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กเร่ร่อน-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด31104--135
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) กำพร้า-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อื่นๆ-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กยากจน2472--96
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ชนกลุ่มน้อย-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กเร่ร่อน-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2472--96
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) กำพร้า-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อื่นๆ-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กยากจน44242--286
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ชนกลุ่มน้อย-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กเร่ร่อน-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด44243--287
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) กำพร้า-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อื่นๆ-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กยากจน1156--67
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ชนกลุ่มน้อย-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กเร่ร่อน-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1156--67
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) กำพร้า-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อื่นๆ-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กยากจน811055-173
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ชนกลุ่มน้อย-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กเร่ร่อน-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด811055-173
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) กำพร้า-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อื่นๆ-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กยากจน327--30
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ชนกลุ่มน้อย-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กเร่ร่อน-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด327--30
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) กำพร้า-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อื่นๆ-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กยากจน10126--136
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ชนกลุ่มน้อย-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กเร่ร่อน-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด10126--136
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1---1
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) กำพร้า-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อื่นๆ-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กยากจน1912764-210
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ชนกลุ่มน้อย-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กเร่ร่อน-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2012764-211
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) กำพร้า-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อื่นๆ-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กยากจน5317263-288
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ชนกลุ่มน้อย-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กเร่ร่อน-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5317263-288
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) กำพร้า-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อื่นๆ-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กยากจน1834--52
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ชนกลุ่มน้อย-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กเร่ร่อน-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1834--52
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) กำพร้า-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อื่นๆ-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กยากจน1554--69
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ชนกลุ่มน้อย-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กเร่ร่อน-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1554--69
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-13-4
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) กำพร้า-1--1
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อื่นๆ-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กยากจน38106105-249
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ชนกลุ่มน้อย-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กเร่ร่อน-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กถูกทอดทิ้ง-11-2
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด38109109-256
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1---1
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) กำพร้า-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อื่นๆ-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กยากจน2178--99
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ชนกลุ่มน้อย-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กเร่ร่อน-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2278--100
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-12-3
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) กำพร้า-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อื่นๆ-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กยากจน5114477-272
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ชนกลุ่มน้อย-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กเร่ร่อน-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5114579-275
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) กำพร้า-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อื่นๆ-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กยากจน1044--54
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ชนกลุ่มน้อย-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กเร่ร่อน-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1044--54
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) กำพร้า-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อื่นๆ-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กยากจน239473-190
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ชนกลุ่มน้อย-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กเร่ร่อน-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด239473-190
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) กำพร้า-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อื่นๆ-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กยากจน415--19
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ชนกลุ่มน้อย-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กเร่ร่อน-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด415--19
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) กำพร้า-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อื่นๆ-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กยากจน63236--299
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ชนกลุ่มน้อย-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กเร่ร่อน-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด63236--299
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ชนกลุ่มน้อย-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กเร่ร่อน-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3697--133
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) กำพร้า-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อื่นๆ-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กยากจน3697--133
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท19--10
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) กำพร้า-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อื่นๆ-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กยากจน34125--159
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ชนกลุ่มน้อย-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กเร่ร่อน-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด35134--169
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) กำพร้า-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อื่นๆ-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กยากจน2346--69
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ชนกลุ่มน้อย-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กเร่ร่อน-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2346--69
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) กำพร้า-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อื่นๆ-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กยากจน1576--91
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ชนกลุ่มน้อย-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กเร่ร่อน-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1576--91
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) กำพร้า-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อื่นๆ-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กยากจน118--19
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ชนกลุ่มน้อย-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กเร่ร่อน-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด118--19
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) กำพร้า-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อื่นๆ-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กยากจน1978--97
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ชนกลุ่มน้อย-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กเร่ร่อน-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1978--97
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) กำพร้า-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อื่นๆ-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กยากจน433--37
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ชนกลุ่มน้อย-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กเร่ร่อน-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด433--37
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1---1
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) กำพร้า2---2
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อื่นๆ-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กยากจน42102--144
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ชนกลุ่มน้อย-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กเร่ร่อน-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด45102--147
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) กำพร้า-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อื่นๆ-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กยากจน2781--108
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ชนกลุ่มน้อย-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กเร่ร่อน-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2781--108
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) กำพร้า-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อื่นๆ-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กยากจน1626--42
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ชนกลุ่มน้อย-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กเร่ร่อน-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กถูกทอดทิ้ง-1--1
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1627--43
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) กำพร้า-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อื่นๆ-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กยากจน3610251-189
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ชนกลุ่มน้อย-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กเร่ร่อน-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3610251-189
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) กำพร้า-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อื่นๆ-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กยากจน2011442-176
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ชนกลุ่มน้อย-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กเร่ร่อน-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2011442-176
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) กำพร้า-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อื่นๆ-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กยากจน27--9
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ชนกลุ่มน้อย-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กเร่ร่อน-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด27--9
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท2---2
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) กำพร้า-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อื่นๆ-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กยากจน137402124-663
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ชนกลุ่มน้อย-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กเร่ร่อน-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด139402124-665
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) กำพร้า-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อื่นๆ-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กยากจน1274--86
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ชนกลุ่มน้อย-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กเร่ร่อน-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1274--86
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) กำพร้า-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อื่นๆ-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กยากจน31125--156
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ชนกลุ่มน้อย-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กเร่ร่อน-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด31125--156
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) กำพร้า-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อื่นๆ-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กยากจน1948--67
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ชนกลุ่มน้อย-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กเร่ร่อน-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1948--67
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) กำพร้า-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อื่นๆ-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กยากจน-29--29
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ชนกลุ่มน้อย-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กเร่ร่อน-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-29--29
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) กำพร้า-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อื่นๆ-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กยากจน239745-165
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ชนกลุ่มน้อย-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กเร่ร่อน-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด239745-165
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) กำพร้า-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อื่นๆ-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กยากจน3512646-207
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ชนกลุ่มน้อย-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กเร่ร่อน-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3512646-207
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) กำพร้า-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อื่นๆ-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กยากจน169226-134
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ชนกลุ่มน้อย-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กเร่ร่อน-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด169226-134
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) กำพร้า-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อื่นๆ-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กยากจน621--27
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ชนกลุ่มน้อย-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กเร่ร่อน-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด621--27
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) กำพร้า-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อื่นๆ-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กยากจน615161-218
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ชนกลุ่มน้อย-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กเร่ร่อน-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด615161-218
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) กำพร้า-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อื่นๆ-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กยากจน1762--79
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ชนกลุ่มน้อย-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กเร่ร่อน-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1762--79
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) กำพร้า-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อื่นๆ-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กยากจน24111--135
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ชนกลุ่มน้อย-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กเร่ร่อน-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด24111--135
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) กำพร้า-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อื่นๆ-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กยากจน-12829-157
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ชนกลุ่มน้อย-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กเร่ร่อน-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-12829-157
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) กำพร้า-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อื่นๆ-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กยากจน1863--81
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ชนกลุ่มน้อย-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กเร่ร่อน-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1863--81
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) กำพร้า-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อื่นๆ-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กยากจน2580--105
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ชนกลุ่มน้อย-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กเร่ร่อน-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2580--105
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) กำพร้า-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อื่นๆ-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กยากจน1758--75
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ชนกลุ่มน้อย-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กเร่ร่อน-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1758--75
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) กำพร้า-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อื่นๆ-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กยากจน39126--165
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ชนกลุ่มน้อย-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กเร่ร่อน-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด39126--165
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) กำพร้า-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อื่นๆ-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กยากจน1258--70
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ชนกลุ่มน้อย-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กเร่ร่อน-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1258--70
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) กำพร้า-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อื่นๆ-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กยากจน67181106-354
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ชนกลุ่มน้อย-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กเร่ร่อน-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด67181106-354
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) กำพร้า-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อื่นๆ-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กยากจน4916158-268
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ชนกลุ่มน้อย-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กเร่ร่อน-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4916158-268
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) กำพร้า-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อื่นๆ-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กยากจน2111023-154
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ชนกลุ่มน้อย-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กเร่ร่อน-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2111023-154
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) กำพร้า-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อื่นๆ-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กยากจน2982--111
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ชนกลุ่มน้อย-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กเร่ร่อน-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2982--111
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) กำพร้า-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อื่นๆ-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กยากจน3091--121
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ชนกลุ่มน้อย-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กเร่ร่อน-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3091--121
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) กำพร้า-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อื่นๆ-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กยากจน4611147-204
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ชนกลุ่มน้อย-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กเร่ร่อน-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4611147-204
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) กำพร้า-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อื่นๆ-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กยากจน750--57
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ชนกลุ่มน้อย-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กเร่ร่อน-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด750--57
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) กำพร้า-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อื่นๆ-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กยากจน5920686-351
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ชนกลุ่มน้อย-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กเร่ร่อน-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5920686-351
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) กำพร้า-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อื่นๆ-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กยากจน6014770-277
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ชนกลุ่มน้อย-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กเร่ร่อน-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด6014770-277
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-11-2
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) กำพร้า-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อื่นๆ-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กยากจน7213369-274
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ชนกลุ่มน้อย-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กเร่ร่อน-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด7213470-276
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) กำพร้า-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อื่นๆ-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กยากจน50164--214
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ชนกลุ่มน้อย-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กเร่ร่อน-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด50164--214
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1---1
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) กำพร้า-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อื่นๆ-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กยากจน42157--199
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ชนกลุ่มน้อย-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กเร่ร่อน-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด43157--200
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) กำพร้า-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อื่นๆ-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กยากจน2074--94
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ชนกลุ่มน้อย-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กเร่ร่อน-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2074--94
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) กำพร้า-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อื่นๆ-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กยากจน1457--71
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ชนกลุ่มน้อย-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กเร่ร่อน-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1457--71
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) กำพร้า-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อื่นๆ-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กยากจน-7955-134
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ชนกลุ่มน้อย-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กเร่ร่อน-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-7955-134
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) กำพร้า-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อื่นๆ-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กยากจน53122-58
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ชนกลุ่มน้อย-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กเร่ร่อน-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด53122-58
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) กำพร้า-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อื่นๆ-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กยากจน4813199-278
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ชนกลุ่มน้อย-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กเร่ร่อน-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด4813199-278
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) กำพร้า-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อื่นๆ-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กยากจน2556--81
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ชนกลุ่มน้อย-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กเร่ร่อน-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2556--81
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) กำพร้า-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อื่นๆ-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กยากจน3716280-279
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ชนกลุ่มน้อย-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กเร่ร่อน-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3716280-279
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) กำพร้า-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อื่นๆ-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กยากจน3096--126
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ชนกลุ่มน้อย-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กเร่ร่อน-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3096--126
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) กำพร้า-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อื่นๆ-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กยากจน3512363-221
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ชนกลุ่มน้อย-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กเร่ร่อน-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3512363-221
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) กำพร้า-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อื่นๆ-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กยากจน1846--64
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ชนกลุ่มน้อย-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กเร่ร่อน-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1846--64
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) กำพร้า-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อื่นๆ-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กยากจน2452--76
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ชนกลุ่มน้อย-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กเร่ร่อน-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2452--76
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) กำพร้า1---1
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อื่นๆ-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กยากจน1175--86
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ชนกลุ่มน้อย-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กเร่ร่อน-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1275--87
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) กำพร้า-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อื่นๆ-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กยากจน62187--249
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ชนกลุ่มน้อย-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กเร่ร่อน-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด62187--249
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) กำพร้า-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อื่นๆ-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กยากจน28641-129
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ชนกลุ่มน้อย-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กเร่ร่อน-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด28641-129
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) กำพร้า-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อื่นๆ-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กยากจน1449--63
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ชนกลุ่มน้อย-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กเร่ร่อน-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1449--63
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) กำพร้า-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อื่นๆ-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กยากจน46122--168
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ชนกลุ่มน้อย-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กเร่ร่อน-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด46122--168
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) กำพร้า-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อื่นๆ-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กยากจน354--57
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ชนกลุ่มน้อย-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กเร่ร่อน-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด354--57
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) กำพร้า-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อื่นๆ-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กยากจน-28--28
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ชนกลุ่มน้อย-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กเร่ร่อน-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-28--28
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) กำพร้า-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อื่นๆ-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กยากจน2652--78
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ชนกลุ่มน้อย-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กเร่ร่อน-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2652--78
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) กำพร้า-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อื่นๆ-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กยากจน118360--478
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ชนกลุ่มน้อย-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กเร่ร่อน-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด118361--479
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) กำพร้า-1--1
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อื่นๆ-----
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กยากจน2915697-282
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ชนกลุ่มน้อย-----
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กเร่ร่อน-----
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2915897-284
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กยากจน3129--132
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ชนกลุ่มน้อย-----
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กเร่ร่อน-----
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3129--132
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อื่นๆ-----
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) กำพร้า-----
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1635--51
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กเร่ร่อน-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ชนกลุ่มน้อย-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กยากจน1634--50
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อื่นๆ-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) กำพร้า-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด70125--195
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กเร่ร่อน-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ชนกลุ่มน้อย-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กยากจน70125--195
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อื่นๆ-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) กำพร้า-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3157--88
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กเร่ร่อน-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ชนกลุ่มน้อย-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กยากจน3157--88
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อื่นๆ-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) กำพร้า-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1851--69
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กเร่ร่อน-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ชนกลุ่มน้อย-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กยากจน1851--69
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อื่นๆ-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) กำพร้า-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2484--108
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กเร่ร่อน-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ชนกลุ่มน้อย-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กยากจน2484--108
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อื่นๆ-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) กำพร้า-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2010374-197
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กเร่ร่อน-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ชนกลุ่มน้อย-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กยากจน2010374-197
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อื่นๆ-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) กำพร้า-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2589--114
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กเร่ร่อน-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ชนกลุ่มน้อย-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กยากจน2589--114
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อื่นๆ-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) กำพร้า-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2498--122
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กเร่ร่อน-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ชนกลุ่มน้อย-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กยากจน2498--122
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อื่นๆ-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) กำพร้า-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3311540-188
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กเร่ร่อน-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ชนกลุ่มน้อย-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กยากจน3311540-188
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อื่นๆ-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) กำพร้า-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด2990--119
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กเร่ร่อน-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ชนกลุ่มน้อย-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กยากจน2990--119
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อื่นๆ-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) กำพร้า-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด208855-163
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กเร่ร่อน-----
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ชนกลุ่มน้อย-----
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กยากจน208855-163
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อื่นๆ-----
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) กำพร้า-----
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด289035-153
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กเร่ร่อน-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ชนกลุ่มน้อย-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กยากจน289035-153
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อื่นๆ-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) กำพร้า-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-60--60
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กเร่ร่อน-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ชนกลุ่มน้อย-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กยากจน-60--60
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อื่นๆ-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) กำพร้า-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด41151--192
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กถูกทอดทิ้ง-3--3
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กเร่ร่อน-----
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ชนกลุ่มน้อย-----
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กยากจน41147--188
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อื่นๆ-----
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) กำพร้า-----
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด26112--138
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กเร่ร่อน-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ชนกลุ่มน้อย-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กยากจน26112--138
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อื่นๆ-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) กำพร้า-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด31130--161
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กเร่ร่อน-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ชนกลุ่มน้อย-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กยากจน31130--161
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อื่นๆ-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) กำพร้า-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด-11671-187
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กเร่ร่อน-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ชนกลุ่มน้อย-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กยากจน-11671-187
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อื่นๆ-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) กำพร้า-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1045--55
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กเร่ร่อน-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ชนกลุ่มน้อย-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กยากจน1045--55
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อื่นๆ-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) กำพร้า-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1657--73
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กเร่ร่อน-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ชนกลุ่มน้อย-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กยากจน1657--73
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อื่นๆ-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) กำพร้า-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด5018266-298
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กเร่ร่อน-----
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ชนกลุ่มน้อย-----
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กยากจน5018166-297
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อื่นๆ-----
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) กำพร้า-----
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-1--1
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1131--42
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กเร่ร่อน-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ชนกลุ่มน้อย-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กยากจน1131--42
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อื่นๆ-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) กำพร้า-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด952--61
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กเร่ร่อน-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ชนกลุ่มน้อย-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กยากจน949--58
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อื่นๆ-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) กำพร้า-3--3
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด646--52
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กเร่ร่อน-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ชนกลุ่มน้อย-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กยากจน536--41
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อื่นๆ-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) กำพร้า-10--10
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท1---1
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด16465-130
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กเร่ร่อน-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ชนกลุ่มน้อย-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กยากจน16465-130
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อื่นๆ-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) กำพร้า-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1264--76
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กเร่ร่อน-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ชนกลุ่มน้อย-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กยากจน1264--76
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อื่นๆ-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) กำพร้า-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด3810770-215
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กเร่ร่อน-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ชนกลุ่มน้อย-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กยากจน3810770-215
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อื่นๆ-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) กำพร้า-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด1964--83
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กเร่ร่อน-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ผลกระทบจากเอดส์-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ชนกลุ่มน้อย-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กยากจน1964--83
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อื่นๆ-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) กำพร้า-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด48249136-433
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงาน-----
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กที่อยู่ในธุรกิจทางเพศ-----
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กถูกทอดทิ้ง-----
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเยาวชน-----
32030155