ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวิทยฐานะ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายรวม
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทกังแอนปราสาท ๑ (ปราสาท) 0
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทกังแอนปราสาท ๑ (ปราสาท) 0
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทกังแอนปราสาท ๑ (ปราสาท) 0
32030004 บ้านสีโคปราสาทกังแอนปราสาท ๑ (ปราสาท) 0
32030005 ปราสาทปราสาทกังแอนปราสาท ๑ (ปราสาท) 0
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทโชคนาสามปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 0
32030007 บ้านทำนบปราสาทโชคนาสามปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 0
32030008 อมรินทราวารีปราสาทตาเบาปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 0
32030009 บ้านจบกปราสาทตาเบาปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 0
32030010 บ้านโคกทมปราสาทตาเบาปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 0
32030011 บ้านสวายซอปราสาททมอปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 0
32030012 บ้านกะดาดปราสาททมอปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 0
32030013 บ้านโคลดปราสาททมอปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 0
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาททมอปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 0
32030015 บ้านกูนปราสาทบ้านไทรปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 0
32030016 บ้านรันเดงปราสาทบ้านไทรปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 0
32030017 บ้านตายัวะปราสาทบ้านไทรปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 0
32030018 บ้านตาวรปราสาทบ้านพลวงปราสาท ๑ (ปราสาท) 0
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทบ้านพลวงปราสาท ๑ (ปราสาท) 0
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทประทัดบุปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 0
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทโคกยางปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 0
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทโคกยางปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 0
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทโคกยางปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 0
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทหนองใหญ่ปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 0
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทหนองใหญ่ปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 0
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทหนองใหญ่ปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 0
32030027 มหาราช ๔ปราสาทหนองใหญ่ปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 0
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทหนองใหญ่ปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 0
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทหนองใหญ่ปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 0
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปรือปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 0
32030031 บ้านนาครองปราสาทหนองใหญ่ปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 0
32030032 บ้านตานีปราสาทปรือปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 0
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทไพลปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 0
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทโชคนาสามปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 0
32030035 บ้านสวายปราสาทโชคนาสามปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 0
32030036 บ้านลำพุกปราสาทตานีปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 0
32030037 บ้านโชคปราสาทตานีปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 0
32030038 บ้านตาเบาปราสาทตานีปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 0
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทตานีปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 0
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาททุ่งมนปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 0
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาททุ่งมนปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 0
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาททุ่งมนปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 0
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาททุ่งมนปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 0
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทโคกสะอาดปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 0
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทโคกสะอาดปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 0
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทเชื้อเพลิงปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 0
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทเชื้อเพลิงปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 0
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทตาเบาปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 0
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทตาเบาปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 0
32030050 บ้านไทรปราสาทตาเบาปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 0
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทกันตวจระมวลปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 0
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทกันตวจระมวลปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 0
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทโคกยางปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 0
32030054 บ้านพนมปราสาทโคกสะอาดปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 0
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทโคกยางปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 0
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทโคกยางปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 0
32030057 บ้านปราสาทปราสาทโคกยางปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 0
32030058 บ้านคลองปราสาทไพลปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 0
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทไพลปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 0
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทสมุดปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 0
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทสมุดปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 0
32030062 บ้านบักดอกปราสาทสมุดปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 0
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทโคกสะอาดปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 0
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทโคกสะอาดปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 0
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทโคกสะอาดปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 0
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทเชื้อเพลิงปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 0
32030067 บ้านสมุดปราสาทโชคนาสามปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 0
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทโชคนาสามปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 0
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทประทัดบุปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 0
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาททนงปราสาท ๑ (ปราสาท) 0
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาททนงปราสาท ๑ (ปราสาท) 0
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาททนงปราสาท ๑ (ปราสาท) 0
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปรือปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 0
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปรือปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 0
32030075 บ้านกระวันปราสาทปรือปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 0
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 0
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 0
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 0
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 0
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 0
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงคูตันกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 0
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงคูตันกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 0
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงโคกตะเคียนกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 0
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงโคกตะเคียนกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 0
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงด่านกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 0
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงด่านกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 0
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงด่านกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 0
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงด่านกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 0
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงด่านกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 0
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงตะเคียนกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 0
32030091 บ้านกู่กาบเชิงตะเคียนกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 0
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงโคกตะเคียนกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 0
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงโคกตะเคียนกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 0
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงโคกตะเคียนกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 0
32030095 บ้านด่านกาบเชิงโคกตะเคียนกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 0
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงโคกตะเคียนกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 0
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงด่านกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 0
32030098 บ้านสกลกาบเชิงคูตันกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 0
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงคูตันกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 0
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงแนงมุดกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 0
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงแนงมุดกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 0
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงแนงมุดกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 0
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงแนงมุดกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 0
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะขอนแตกสังขะ ๖ (ทับขอน) 0
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะขอนแตกสังขะ ๖ (ทับขอน) 0
32030106 บ้านโนนสบายสังขะขอนแตกสังขะ ๖ (ทับขอน) 0
32030107 บ้านถนนสังขะดมสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 0
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะดมสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 0
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะดมสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 0
32030110 บ้านขอนแตกสังขะพระแก้วสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 0
32030111 บ้านอาวอกสังขะพระแก้วสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 0
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะพระแก้วสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 0
32030113 บ้านตอกตราสังขะสะกาดสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 0
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสะกาดสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 0
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสะกาดสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 0
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะทับทันสังขะ ๖ (ทับขอน) 0
32030117 ดมวิทยาคารสังขะทับทันสังขะ ๖ (ทับขอน) 0
32030118 บ้านสนบสังขะทับทันสังขะ ๖ (ทับขอน) 0
32030119 บ้านเถกิงสังขะเทพรักษาสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 0
32030120 บ้านกะปูสังขะบ้านจารย์สังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 0
32030121 บ้านตาคงสังขะบ้านจารย์สังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 0
32030122 จตุคามวิทยาสังขะบ้านจารย์สังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 0
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะบ้านจารย์สังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 0
32030124 บ้านสนวนสังขะบ้านชบสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 0
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะตาคงสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 0
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะตาตุมสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 0
32030127 บ้านปวงตึกสังขะตาตุมสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 0
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะตาตุมสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 0
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะตาตุมสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 0
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะตาตุมสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 0
32030131 บ้านคะนาสังขะตาตุมสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 0
32030132 บ้านทัพทันสังขะสะกาดสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 0
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสะกาดสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 0
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 0
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 0
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 0
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 0
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 0
32030139 บ้านตาพรามสังขะทับทันสังขะ ๖ (ทับขอน) 0
32030140 บ้านศาลาสังขะเทพรักษาสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 0
32030141 บ้านชำเบงสังขะเทพรักษาสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 0
32030142 บ้านลันแต้สังขะเทพรักษาสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 0
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะเทพรักษาสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 0
32030144 บ้านโคกไทรสังขะตาตุมสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 0
32030145 บ้านโพธิ์สังขะทับทันสังขะ ๖ (ทับขอน) 0
32030146 บ้านอังกอลสังขะทับทันสังขะ ๖ (ทับขอน) 0
32030147 บ้านจารย์สังขะทับทันสังขะ ๖ (ทับขอน) 0
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะกระเทียมสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 0
32030149 บ้านโพนชายสังขะกระเทียมสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 0
32030150 บ้านชำสมิงสังขะกระเทียมสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 0
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะกระเทียมสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 0
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะบ้านชบสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 0
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะบ้านชบสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 0
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะบ้านชบสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 0
32030155 บ้านพระแก้วสังขะพระแก้วสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 0
32030156 บ้านกระสังสังขะพระแก้วสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 0
32030157 บ้านแสนกางสังขะพระแก้วสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 0
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะตาคงสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 0
32030159 บ้านสะกาดสังขะตาคงสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 0
32030160 บ้านตาโมมสังขะตาคงสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 0
32030161 บ้านจังเอิลสังขะตาคงสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 0
32030162 บ้านหลักสังขะตาคงสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 0
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะกระเทียมสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 0
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะกระเทียมสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 0
32030165 บ้านสังขะสังขะขอนแตกสังขะ ๖ (ทับขอน) 0
32030166 บ้านศรีนวลสังขะขอนแตกสังขะ ๖ (ทับขอน) 0
32030167 บ้านโดงสังขะขอนแตกสังขะ ๖ (ทับขอน) 0
32030168 บ้านโชคบัวเชดจรัสบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 0
32030169 บ้านจรัสบัวเชดจรัสบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 0
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดจรัสบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 0
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดจรัสบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 0
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 0
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 0
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 0
32030175 บ้านจบกบัวเชดสะเดาบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 0
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดสะเดาบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 0
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดตาวังบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 0
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดตาวังบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 0
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดตาวังบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 0
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดตาวังบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 0
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดตาวังบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 0
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดสำเภาลูนบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 0
32030183 บ้านสนบัวเชดสำเภาลูนบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 0
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดสำเภาลูนบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 0
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดสำเภาลูนบัวเชด ๒ (วังสะเภา) 0
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดอาโพนบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 0
32030187 บ้านสวาทบัวเชดอาโพนบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 0
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 0
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) 0
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักตาเมียงพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 0
32030191 บ้านสระแก้วพนมดงรักตาเมียงพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 0
32030192 บ้านโคกโบสถ์พนมดงรักตาเมียงพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 0
32030193 บ้านโคกกรมพนมดงรักบักไดพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 0
32030194 บ้านตาลวกพนมดงรักบักไดพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 0
32030195 บ้านศรีสวายพนมดงรักบักไดพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 0
32030196 บ้านจีกแดกพนมดงรักบักไดพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 0
32030197 บ้านละเอาะพนมดงรักบักไดพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 0
32030198 บ้านพนมดินพนมดงรักโคกกลางพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 0
32030199 บ้านตาเมียงพนมดงรักโคกกลางพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 0
32030200 บ้านหนองคันนาพนมดงรักโคกกลางพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 0
32030201 บ้านหนองจูบพนมดงรักจีกแดกพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 0
32030202 บ้านอำปึลพนมดงรักจีกแดกพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 0
32030203 บ้านรุนพนมดงรักจีกแดกพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 0
32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4พนมดงรักจีกแดกพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 0
32030205 บ้านไทยสันติสุขพนมดงรักจีกแดกพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) 0
32030207 บ้านอุโลกพนมดงรักตาเมียงพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) 0
32030208 บ้านเกาะแจนแวนศรีณรงค์ตรวจศรีณรงค์ ๑ 0
32030209 บ้านแดงศรีณรงค์ตรวจศรีณรงค์ ๑ 0
32030210 บ้านตะโนนศรีณรงค์ตรวจศรีณรงค์ ๑ 0
32030211 บ้านสำโรงศรีณรงค์ตรวจศรีณรงค์ ๑ 0
32030212 บ้านพะเนาว์ศรีณรงค์ตรวจศรีณรงค์ ๑ 0
32030213 อนุบาลศรีณรงค์ศรีณรงค์ตรวจศรีณรงค์ ๑ 0
32030214 บ้านละมงค์ศรีณรงค์ศรีสุขศรีณรงค์ ๑ 0
32030215 รัฐราษฎร์พัฒนาศรีณรงค์ศรีสุขศรีณรงค์ ๑ 0
32030216 บ้านมหาชัยศรีณรงค์ศรีสุขศรีณรงค์ ๑ 0
32030217 บ้านโสนศรีณรงค์ศรีสุขศรีณรงค์ ๑ 0
32030218 บ้านณรงค์ศรีณรงค์ศรีสุขศรีณรงค์ ๑ 0
32030219 บ้านตรวจศรีณรงค์แจนแวนศรีณรงค์ ๒0
32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซวศรีณรงค์แจนแวนศรีณรงค์ ๒0
32030221 บ้านเตาแดกศรีณรงค์แจนแวนศรีณรงค์ ๒0
32030222 บ้านโนนทองศรีณรงค์แจนแวนศรีณรงค์ ๒0
32030223 บ้านเกาะตรวจศรีณรงค์แจนแวนศรีณรงค์ ๒0
32030224 บ้านหนองหว้าศรีณรงค์ณรงค์ศรีณรงค์ ๒0
32030225 บ้านน้อยศรีณรงค์ณรงค์ศรีณรงค์ ๒0
32030226 ไพลอำนวยวิทย์ศรีณรงค์ณรงค์ศรีณรงค์ ๒0
32030227 บ้านกล้วยศรีณรงค์ณรงค์ศรีณรงค์ ๒0
32030228 พระจันทร์ศรีสุขศรีณรงค์ณรงค์ศรีณรงค์ ๒0
32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ศรีณรงค์ณรงค์ศรีณรงค์ ๒0
32030230 วิทยาราษฎร์นุกูลศรีณรงค์ตรวจศรีณรงค์ ๑ 0
32030231 บ้านหนองแวงศรีณรงค์หนองแวงศรีณรงค์ ๒0
32030232 บ้านกุงศรีณรงค์หนองแวงศรีณรงค์ ๒0
32030233 บ้านคูขาดศรีณรงค์หนองแวงศรีณรงค์ ๒0
32030234 บ้านตราดศรีณรงค์หนองแวงศรีณรงค์ ๒0
ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
Version.