วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

รายการปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย0009,3879,083 -304
ระดับประถมศึกษา00032,85931,903 -956
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น0006,0695,909 -160
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า000163185 22
รวม00048,47847,080 -1398
ห้องเรียน0002,5752,545 -30