จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด9,08331,9035,90918547,080
น้อยกว่า 2 ปี-----
2 ปี-----
3 ปี36---36
4 ปี1,470---1,470
5 ปี4,438---4,438
6 ปี3,0871,380--4,467
7 ปี334,716--4,749
8 ปี144,895--4,909
9 ปี45,181--5,185
10 ปี15,227--5,228
11 ปี-5,642--5,642
12 ปี-4,634265-4,899
13 ปี-1391,961-2,100
14 ปี-491,913-1,962
15 ปี-271,61831,648
16 ปี-1111862191
17 ปี-2296798
18 ปี--45357
19 ปี--1-1
20 ปี-----
20 ปีขึ้นไป-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนทั้งหมด2851,448--1,733
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 2 ปี-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 3 ปี-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 4 ปี52---52
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 5 ปี158---158
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 6 ปี7556--131
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 7 ปี-181--181
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 8 ปี-222--222
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 9 ปี-244--244
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 10 ปี-265--265
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 11 ปี-273--273
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 12 ปี-206--206
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 13 ปี-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 14 ปี-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 15 ปี-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 16 ปี-1--1
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 17 ปี-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 18 ปี-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 19 ปี-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 20 ปี-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 20 ปีขึ้นไป-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนทั้งหมด2063--83
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 2 ปี-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 3 ปี-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 4 ปี2---2
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 5 ปี9---9
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 6 ปี92--11
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 7 ปี-10--10
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 8 ปี-8--8
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 9 ปี-14--14
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 10 ปี-11--11
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 11 ปี-7--7
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 12 ปี-11--11
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 13 ปี-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 14 ปี-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 15 ปี-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 16 ปี-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 17 ปี-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 18 ปี-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 19 ปี-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 20 ปี-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 20 ปีขึ้นไป-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนทั้งหมด4117071-282
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 2 ปี-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 3 ปี-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 4 ปี6---6
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 5 ปี26---26
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 6 ปี94--13
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 7 ปี-24--24
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 8 ปี-33--33
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 9 ปี-28--28
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 10 ปี-24--24
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 11 ปี-26--26
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 12 ปี-313-34
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 13 ปี--23-23
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 14 ปี--21-21
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 15 ปี--21-21
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 16 ปี--3-3
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 17 ปี-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 18 ปี-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 19 ปี-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 20 ปี-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 20 ปีขึ้นไป-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนทั้งหมด1940--59
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 2 ปี-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 3 ปี-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 4 ปี2---2
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 5 ปี11---11
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 6 ปี5---5
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 7 ปี110--11
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 8 ปี-11--11
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 9 ปี-5--5
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 10 ปี-5--5
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 11 ปี-4--4
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 12 ปี-5--5
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 13 ปี-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 14 ปี-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 15 ปี-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 16 ปี-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 17 ปี-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 18 ปี-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 19 ปี-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 20 ปี-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 20 ปีขึ้นไป-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนทั้งหมด94402--496
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 2 ปี-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 3 ปี-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 4 ปี12---12
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 5 ปี48---48
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 6 ปี3223--55
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 7 ปี155--56
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 8 ปี168--69
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 9 ปี-60--60
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 10 ปี-78--78
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 11 ปี-61--61
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 12 ปี-57--57
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 13 ปี-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 14 ปี-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 15 ปี-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 16 ปี-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 17 ปี-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 18 ปี-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 19 ปี-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 20 ปี-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 20 ปีขึ้นไป-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนทั้งหมด-182--182
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 2 ปี-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 3 ปี-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 4 ปี-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 5 ปี-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 6 ปี-3--3
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 7 ปี-34--34
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 8 ปี-38--38
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 9 ปี-30--30
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 10 ปี-26--26
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 11 ปี-26--26
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 12 ปี-25--25
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 13 ปี-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 14 ปี-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 15 ปี-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 16 ปี-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 17 ปี-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 18 ปี-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 19 ปี-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 20 ปี-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 20 ปีขึ้นไป-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนทั้งหมด36153--189
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 2 ปี-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 3 ปี-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 4 ปี6---6
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 5 ปี17---17
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 6 ปี1315--28
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 7 ปี-27--27
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 8 ปี-21--21
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 9 ปี-30--30
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 10 ปี-19--19
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 11 ปี-28--28
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 12 ปี-12--12
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 13 ปี-1--1
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 14 ปี-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 15 ปี-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 16 ปี-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 17 ปี-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 18 ปี-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 19 ปี-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 20 ปี-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 20 ปีขึ้นไป-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด5920084-343
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 2 ปี-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 3 ปี-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 4 ปี16---16
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 5 ปี22---22
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 6 ปี215--26
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 7 ปี-32--32
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 8 ปี-32--32
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 9 ปี-33--33
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 10 ปี-33--33
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 11 ปี-36--36
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 12 ปี-273-30
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 13 ปี-228-30
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 14 ปี--30-30
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 15 ปี--20-20
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 16 ปี--2-2
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 17 ปี-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 18 ปี--1-1
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 19 ปี-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 20 ปี-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 20 ปีขึ้นไป-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด25108--133
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 2 ปี-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 3 ปี-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 4 ปี4---4
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 5 ปี13---13
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 6 ปี8---8
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 7 ปี-11--11
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 8 ปี-20--20
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 9 ปี-17--17
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 10 ปี-16--16
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 11 ปี-23--23
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 12 ปี-21--21
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 13 ปี-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 14 ปี-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 15 ปี-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 16 ปี-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 17 ปี-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 18 ปี-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 19 ปี-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 20 ปี-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 20 ปีขึ้นไป-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด3115538-224
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 2 ปี-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 3 ปี-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 4 ปี9---9
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 5 ปี13---13
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 6 ปี910--19
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 7 ปี-27--27
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 8 ปี-21--21
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 9 ปี-30--30
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 10 ปี-18--18
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 11 ปี-24--24
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 12 ปี-216-27
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 13 ปี-211-13
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 14 ปี-214-16
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 15 ปี--7-7
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 16 ปี-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 17 ปี-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 18 ปี-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 19 ปี-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 20 ปี-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 20 ปีขึ้นไป-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด32130--162
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 2 ปี-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 3 ปี-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 4 ปี5---5
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 5 ปี15---15
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 6 ปี125--17
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 7 ปี-14--14
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 8 ปี-20--20
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 9 ปี-17--17
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 10 ปี-27--27
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 11 ปี-24--24
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 12 ปี-23--23
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 13 ปี-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 14 ปี-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 15 ปี-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 16 ปี-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 17 ปี-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 18 ปี-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 19 ปี-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 20 ปี-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 20 ปีขึ้นไป-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด4717542-264
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 2 ปี-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 3 ปี-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 4 ปี12---12
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 5 ปี21---21
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 6 ปี146--20
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 7 ปี-32--32
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 8 ปี-26--26
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 9 ปี-27--27
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 10 ปี-27--27
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 11 ปี-30--30
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 12 ปี-271-28
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 13 ปี--11-11
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 14 ปี--15-15
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 15 ปี--15-15
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 16 ปี-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 17 ปี-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 18 ปี-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 19 ปี-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 20 ปี-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 20 ปีขึ้นไป-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด837--45
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 2 ปี-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 3 ปี-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 4 ปี1---1
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 5 ปี2---2
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 6 ปี51--6
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 7 ปี-6--6
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 8 ปี-10--10
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 9 ปี-4--4
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 10 ปี-4--4
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 11 ปี-5--5
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 12 ปี-7--7
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 13 ปี-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 14 ปี-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 15 ปี-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 16 ปี-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 17 ปี-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 18 ปี-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 19 ปี-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 20 ปี-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 20 ปีขึ้นไป-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด1361--74
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 2 ปี-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 3 ปี-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 4 ปี2---2
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 5 ปี5---5
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 6 ปี61--7
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 7 ปี-11--11
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 8 ปี-15--15
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 9 ปี-7--7
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 10 ปี-10--10
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 11 ปี-10--10
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 12 ปี-7--7
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 13 ปี-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 14 ปี-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 15 ปี-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 16 ปี-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 17 ปี-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 18 ปี-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 19 ปี-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 20 ปี-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 20 ปีขึ้นไป-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด49130112-291
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 2 ปี-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 3 ปี-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 4 ปี5---5
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 5 ปี34---34
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 6 ปี910--19
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 7 ปี116--17
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 8 ปี-17--17
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 9 ปี-25--25
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 10 ปี-21--21
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 11 ปี-20--20
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 12 ปี-207-27
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 13 ปี-140-41
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 14 ปี--29-29
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 15 ปี--33-33
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 16 ปี--3-3
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 17 ปี-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 18 ปี-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 19 ปี-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 20 ปี-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 20 ปีขึ้นไป-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด28140--168
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 2 ปี-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 3 ปี-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 4 ปี1---1
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 5 ปี19---19
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 6 ปี87--15
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 7 ปี-18--18
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 8 ปี-16--16
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 9 ปี-25--25
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 10 ปี-28--28
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 11 ปี-22--22
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 12 ปี-24--24
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 13 ปี-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 14 ปี-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 15 ปี-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 16 ปี-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 17 ปี-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 18 ปี-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 19 ปี-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 20 ปี-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 20 ปีขึ้นไป-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด2865--93
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 2 ปี-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 3 ปี-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 4 ปี9---9
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 5 ปี11---11
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 6 ปี84--12
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 7 ปี-11--11
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 8 ปี-6--6
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 9 ปี-11--11
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 10 ปี-10--10
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 11 ปี-11--11
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 12 ปี-12--12
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 13 ปี-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 14 ปี-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 15 ปี-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 16 ปี-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 17 ปี-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 18 ปี-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 19 ปี-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 20 ปี-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 20 ปีขึ้นไป-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนทั้งหมด5113767-255
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 2 ปี-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 3 ปี-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 4 ปี7---7
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 5 ปี25---25
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 6 ปี1812--30
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 7 ปี-9--9
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 8 ปี127--28
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 9 ปี-26--26
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 10 ปี-23--23
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 11 ปี-26--26
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 12 ปี-148-22
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 13 ปี--16-16
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 14 ปี--23-23
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 15 ปี--20-20
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 16 ปี-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 17 ปี-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 18 ปี-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 19 ปี-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 20 ปี-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 20 ปีขึ้นไป-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนทั้งหมด45129--174
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 2 ปี-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 3 ปี-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 4 ปี3---3
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 5 ปี14---14
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 6 ปี28---28
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 7 ปี-16--16
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 8 ปี-19--19
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 9 ปี-19--19
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 10 ปี-23--23
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 11 ปี-27--27
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 12 ปี-25--25
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 13 ปี-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 14 ปี-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 15 ปี-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 16 ปี-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 17 ปี-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 18 ปี-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 19 ปี-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 20 ปี-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 20 ปีขึ้นไป-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนทั้งหมด2468--92
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 2 ปี-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 3 ปี-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 4 ปี3---3
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 5 ปี8---8
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 6 ปี139--22
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 7 ปี-7--7
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 8 ปี-10--10
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 9 ปี-13--13
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 10 ปี-11--11
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 11 ปี-10--10
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 12 ปี-7--7
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 13 ปี-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 14 ปี-1--1
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 15 ปี-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 16 ปี-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 17 ปี-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 18 ปี-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 19 ปี-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 20 ปี-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 20 ปีขึ้นไป-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด38147--185
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 2 ปี-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 3 ปี-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 4 ปี3---3
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 5 ปี22---22
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 6 ปี134--17
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 7 ปี-25--25
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 8 ปี-25--25
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 9 ปี-23--23
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 10 ปี-26--26
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 11 ปี-22--22
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 12 ปี-22--22
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 13 ปี-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 14 ปี-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 15 ปี-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 16 ปี-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 17 ปี-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 18 ปี-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 19 ปี-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 20 ปี-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 20 ปีขึ้นไป-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด50183--233
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 2 ปี-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 3 ปี-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 4 ปี10---10
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 5 ปี24---24
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 6 ปี1610--26
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 7 ปี-29--29
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 8 ปี-32--32
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 9 ปี-32--32
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 10 ปี-25--25
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 11 ปี-31--31
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 12 ปี-22--22
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 13 ปี-1--1
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 14 ปี-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 15 ปี-1--1
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 16 ปี-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 17 ปี-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 18 ปี-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 19 ปี-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 20 ปี-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 20 ปีขึ้นไป-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด31139--170
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 2 ปี-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 3 ปี-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 4 ปี9---9
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 5 ปี14---14
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 6 ปี811--19
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 7 ปี-20--20
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 8 ปี-20--20
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 9 ปี-16--16
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 10 ปี-21--21
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 11 ปี-28--28
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 12 ปี-20--20
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 13 ปี-1--1
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 14 ปี-1--1
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 15 ปี-1--1
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 16 ปี-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 17 ปี-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 18 ปี-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 19 ปี-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 20 ปี-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 20 ปีขึ้นไป-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด61178107-346
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 2 ปี-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 3 ปี-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 4 ปี9---9
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 5 ปี29---29
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 6 ปี2312--35
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 7 ปี-25--25
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 8 ปี-35--35
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 9 ปี-22--22
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 10 ปี-27--27
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 11 ปี-32--32
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 12 ปี-2511-36
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 13 ปี--30-30
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 14 ปี--36-36
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 15 ปี--25-25
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 16 ปี--5-5
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 17 ปี-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 18 ปี-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 19 ปี-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 20 ปี-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 20 ปีขึ้นไป-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด32134--166
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 2 ปี-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 3 ปี-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 4 ปี6---6
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 5 ปี17---17
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 6 ปี98--17
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 7 ปี-22--22
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 8 ปี-27--27
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 9 ปี-16--16
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 10 ปี-23--23
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 11 ปี-20--20
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 12 ปี-18--18
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 13 ปี-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 14 ปี-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 15 ปี-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 16 ปี-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 17 ปี-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 18 ปี-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 19 ปี-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 20 ปี-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 20 ปีขึ้นไป-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด44151118-313
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 2 ปี-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 3 ปี-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 4 ปี4---4
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 5 ปี21---21
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 6 ปี197--26
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 7 ปี-19--19
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 8 ปี-20--20
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 9 ปี-24--24
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 10 ปี-27--27
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 11 ปี-34--34
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 12 ปี-208-28
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 13 ปี--42-42
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 14 ปี--36-36
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 15 ปี--32-32
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 16 ปี-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 17 ปี-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 18 ปี-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 19 ปี-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 20 ปี-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 20 ปีขึ้นไป-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด41139--180
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 2 ปี-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 3 ปี-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 4 ปี2---2
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 5 ปี26---26
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 6 ปี135--18
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 7 ปี-26--26
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 8 ปี-16--16
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 9 ปี-19--19
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 10 ปี-23--23
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 11 ปี-21--21
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 12 ปี-29--29
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 13 ปี-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 14 ปี-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 15 ปี-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 16 ปี-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 17 ปี-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 18 ปี-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 19 ปี-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 20 ปี-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 20 ปีขึ้นไป-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด2892--120
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 2 ปี-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 3 ปี-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 4 ปี1---1
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 5 ปี18---18
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 6 ปี91--10
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 7 ปี-20--20
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 8 ปี-12--12
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 9 ปี-18--18
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 10 ปี-10--10
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 11 ปี-19--19
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 12 ปี-11--11
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 13 ปี-1--1
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 14 ปี-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 15 ปี-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 16 ปี-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 17 ปี-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 18 ปี-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 19 ปี-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 20 ปี-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 20 ปีขึ้นไป-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด1644--60
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 2 ปี-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 3 ปี-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 4 ปี-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 5 ปี8---8
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 6 ปี83--11
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 7 ปี-5--5
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 8 ปี-7--7
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 9 ปี-5--5
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 10 ปี-11--11
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 11 ปี-8--8
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 12 ปี-5--5
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 13 ปี-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 14 ปี-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 15 ปี-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 16 ปี-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 17 ปี-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 18 ปี-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 19 ปี-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 20 ปี-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 20 ปีขึ้นไป-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนทั้งหมด33111--144
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 2 ปี-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 3 ปี-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 4 ปี-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 5 ปี19---19
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 6 ปี141--15
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 7 ปี-20--20
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 8 ปี-11--11
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 9 ปี-18--18
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 10 ปี-14--14
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 11 ปี-29--29
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 12 ปี-17--17
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 13 ปี-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 14 ปี-1--1
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 15 ปี-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 16 ปี-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 17 ปี-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 18 ปี-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 19 ปี-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 20 ปี-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 20 ปีขึ้นไป-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด1348--61
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 2 ปี-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 3 ปี-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 4 ปี2---2
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 5 ปี7---7
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 6 ปี45--9
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 7 ปี-7--7
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 8 ปี-8--8
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 9 ปี-8--8
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 10 ปี-8--8
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 11 ปี-8--8
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 12 ปี-4--4
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 13 ปี-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 14 ปี-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 15 ปี-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 16 ปี-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 17 ปี-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 18 ปี-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 19 ปี-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 20 ปี-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 20 ปีขึ้นไป-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนทั้งหมด47165--212
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 2 ปี-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 3 ปี-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 4 ปี6---6
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 5 ปี27---27
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 6 ปี149--23
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 7 ปี-31--31
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 8 ปี-28--28
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 9 ปี-24--24
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 10 ปี-27--27
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 11 ปี-19--19
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 12 ปี-26--26
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 13 ปี-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 14 ปี-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 15 ปี-1--1
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 16 ปี-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 17 ปี-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 18 ปี-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 19 ปี-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 20 ปี-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 20 ปีขึ้นไป-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนทั้งหมด61157--218
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 2 ปี-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 3 ปี-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 4 ปี12---12
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 5 ปี25---25
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 6 ปี244--28
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 7 ปี-20--20
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 8 ปี-28--28
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 9 ปี-27--27
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 10 ปี-21--21
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 11 ปี-34--34
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 12 ปี-23--23
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 13 ปี-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 14 ปี-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 15 ปี-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 16 ปี-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 17 ปี-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 18 ปี-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 19 ปี-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 20 ปี-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 20 ปีขึ้นไป-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนทั้งหมด2990--119
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 2 ปี-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 3 ปี-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 4 ปี5---5
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 5 ปี16---16
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 6 ปี84--12
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 7 ปี-10--10
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 8 ปี-12--12
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 9 ปี-17--17
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 10 ปี-17--17
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 11 ปี-18--18
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 12 ปี-12--12
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 13 ปี-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 14 ปี-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 15 ปี-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 16 ปี-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 17 ปี-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 18 ปี-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 19 ปี-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 20 ปี-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 20 ปีขึ้นไป-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนทั้งหมด34117--151
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 2 ปี-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 3 ปี-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 4 ปี6---6
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 5 ปี16---16
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 6 ปี129--21
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 7 ปี-16--16
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 8 ปี-13--13
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 9 ปี-18--18
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 10 ปี-18--18
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 11 ปี-14--14
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 12 ปี-29--29
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 13 ปี-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 14 ปี-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 15 ปี-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 16 ปี-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 17 ปี-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 18 ปี-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 19 ปี-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 20 ปี-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 20 ปีขึ้นไป-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนทั้งหมด1177--88
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 2 ปี-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 3 ปี-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 4 ปี2---2
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 5 ปี4---4
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 6 ปี54--9
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 7 ปี-8--8
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 8 ปี-12--12
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 9 ปี-16--16
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 10 ปี-14--14
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 11 ปี-14--14
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 12 ปี-9--9
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 13 ปี-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 14 ปี-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 15 ปี-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 16 ปี-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 17 ปี-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 18 ปี-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 19 ปี-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 20 ปี-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 20 ปีขึ้นไป-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนทั้งหมด2896--124
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 2 ปี-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 3 ปี-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 4 ปี4---4
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 5 ปี12---12
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 6 ปี117--18
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 7 ปี18--9
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 8 ปี-15--15
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 9 ปี-18--18
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 10 ปี-24--24
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 11 ปี-11--11
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 12 ปี-13--13
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 13 ปี-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 14 ปี-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 15 ปี-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 16 ปี-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 17 ปี-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 18 ปี-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 19 ปี-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 20 ปี-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 20 ปีขึ้นไป-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนทั้งหมด2292--114
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 2 ปี-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 3 ปี-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 4 ปี2---2
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 5 ปี13---13
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 6 ปี72--9
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 7 ปี-18--18
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 8 ปี-15--15
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 9 ปี-15--15
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 10 ปี-15--15
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 11 ปี-14--14
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 12 ปี-12--12
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 13 ปี-1--1
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 14 ปี-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 15 ปี-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 16 ปี-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 17 ปี-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 18 ปี-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 19 ปี-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 20 ปี-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 20 ปีขึ้นไป-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนทั้งหมด2683--109
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 2 ปี-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 3 ปี-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 4 ปี9---9
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 5 ปี10---10
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 6 ปี75--12
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 7 ปี-8--8
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 8 ปี-16--16
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 9 ปี-14--14
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 10 ปี-17--17
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 11 ปี-14--14
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 12 ปี-8--8
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 13 ปี-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 14 ปี-1--1
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 15 ปี-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 16 ปี-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 17 ปี-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 18 ปี-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 19 ปี-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 20 ปี-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 20 ปีขึ้นไป-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนทั้งหมด2965--94
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 2 ปี-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 3 ปี3---3
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 4 ปี10---10
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 5 ปี7---7
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 6 ปี9---9
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 7 ปี-10--10
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 8 ปี-12--12
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 9 ปี-11--11
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 10 ปี-14--14
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 11 ปี-5--5
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 12 ปี-13--13
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 13 ปี-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 14 ปี-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 15 ปี-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 16 ปี-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 17 ปี-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 18 ปี-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 19 ปี-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 20 ปี-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 20 ปีขึ้นไป-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนทั้งหมด279891-216
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 2 ปี-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 3 ปี-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 4 ปี2---2
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 5 ปี18---18
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 6 ปี72--9
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 7 ปี-16--16
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 8 ปี-17--17
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 9 ปี-15--15
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 10 ปี-14--14
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 11 ปี-17--17
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 12 ปี-16--16
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 13 ปี--32-32
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 14 ปี--21-21
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 15 ปี-138-39
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 16 ปี-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 17 ปี-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 18 ปี-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 19 ปี-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 20 ปี-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 20 ปีขึ้นไป-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนทั้งหมด50149--199
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 2 ปี-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 3 ปี-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 4 ปี6---6
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 5 ปี26---26
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 6 ปี181--19
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 7 ปี-22--22
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 8 ปี-29--29
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 9 ปี-21--21
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 10 ปี-26--26
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 11 ปี-22--22
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 12 ปี-28--28
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 13 ปี-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 14 ปี-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 15 ปี-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 16 ปี-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 17 ปี-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 18 ปี-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 19 ปี-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 20 ปี-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 20 ปีขึ้นไป-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนทั้งหมด1564--79
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 2 ปี-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 3 ปี-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 4 ปี2---2
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 5 ปี4---4
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 6 ปี93--12
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 7 ปี-14--14
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 8 ปี-7--7
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 9 ปี-11--11
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 10 ปี-7--7
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 11 ปี-10--10
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 12 ปี-11--11
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 13 ปี-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 14 ปี-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 15 ปี-1--1
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 16 ปี-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 17 ปี-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 18 ปี-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 19 ปี-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 20 ปี-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 20 ปีขึ้นไป-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด5012161-232
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 2 ปี-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 3 ปี-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 4 ปี11---11
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 5 ปี27---27
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 6 ปี129--21
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 7 ปี-13--13
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 8 ปี-18--18
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 9 ปี-22--22
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 10 ปี-17--17
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 11 ปี-21--21
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 12 ปี-20--20
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 13 ปี-122-23
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 14 ปี--24-24
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 15 ปี--15-15
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 16 ปี-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 17 ปี-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 18 ปี-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 19 ปี-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 20 ปี-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 20 ปีขึ้นไป-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด34110--144
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 2 ปี-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 3 ปี-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 4 ปี8---8
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 5 ปี18---18
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 6 ปี810--18
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 7 ปี-13--13
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 8 ปี-16--16
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 9 ปี-10--10
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 10 ปี-24--24
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 11 ปี-18--18
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 12 ปี-19--19
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 13 ปี-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 14 ปี-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 15 ปี-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 16 ปี-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 17 ปี-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 18 ปี-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 19 ปี-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 20 ปี-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 20 ปีขึ้นไป-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนทั้งหมด2779--106
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 2 ปี-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 3 ปี-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 4 ปี2---2
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 5 ปี15---15
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 6 ปี108--18
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 7 ปี-9--9
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 8 ปี-12--12
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 9 ปี-14--14
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 10 ปี-11--11
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 11 ปี-11--11
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 12 ปี-11--11
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 13 ปี-2--2
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 14 ปี-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 15 ปี-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 16 ปี-1--1
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 17 ปี-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 18 ปี-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 19 ปี-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 20 ปี-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 20 ปีขึ้นไป-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนทั้งหมด60265--325
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 2 ปี-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 3 ปี-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 4 ปี3---3
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 5 ปี31---31
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 6 ปี265--31
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 7 ปี-36--36
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 8 ปี-44--44
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 9 ปี-50--50
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 10 ปี-54--54
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 11 ปี-43--43
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 12 ปี-33--33
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 13 ปี-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 14 ปี-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 15 ปี-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 16 ปี-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 17 ปี-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 18 ปี-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 19 ปี-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 20 ปี-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 20 ปีขึ้นไป-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด1558--73
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 2 ปี-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 3 ปี-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 4 ปี4---4
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 5 ปี11---11
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 6 ปี-3--3
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 7 ปี-10--10
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 8 ปี-8--8
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 9 ปี-7--7
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 10 ปี-9--9
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 11 ปี-7--7
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 12 ปี-14--14
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 13 ปี-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 14 ปี-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 15 ปี-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 16 ปี-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 17 ปี-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 18 ปี-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 19 ปี-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 20 ปี-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 20 ปีขึ้นไป-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด4220987-338
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 2 ปี-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 3 ปี-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 4 ปี11---11
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 5 ปี22---22
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 6 ปี911--20
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 7 ปี-31--31
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 8 ปี-30--30
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 9 ปี-29--29
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 10 ปี-27--27
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 11 ปี-43--43
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 12 ปี-311-32
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 13 ปี-342-45
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 14 ปี-319-22
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 15 ปี-124-25
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 16 ปี--1-1
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 17 ปี-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 18 ปี-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 19 ปี-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 20 ปี-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 20 ปีขึ้นไป-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด2698--124
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 2 ปี-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 3 ปี-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 4 ปี6---6
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 5 ปี11---11
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 6 ปี92--11
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 7 ปี-13--13
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 8 ปี-17--17
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 9 ปี-18--18
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 10 ปี-15--15
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 11 ปี-18--18
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 12 ปี-14--14
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 13 ปี-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 14 ปี-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 15 ปี-1--1
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 16 ปี-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 17 ปี-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 18 ปี-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 19 ปี-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 20 ปี-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 20 ปีขึ้นไป-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด28134--162
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 2 ปี-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 3 ปี-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 4 ปี5---5
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 5 ปี16---16
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 6 ปี79--16
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 7 ปี-22--22
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 8 ปี-14--14
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 9 ปี-24--24
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 10 ปี-23--23
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 11 ปี-27--27
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 12 ปี-15--15
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 13 ปี-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 14 ปี-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 15 ปี-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 16 ปี-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 17 ปี-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 18 ปี-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 19 ปี-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 20 ปี-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 20 ปีขึ้นไป-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนทั้งหมด5320091-344
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 2 ปี-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 3 ปี-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 4 ปี11---11
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 5 ปี13---13
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 6 ปี2912--41
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 7 ปี-27--27
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 8 ปี-30--30
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 9 ปี-32--32
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 10 ปี-28--28
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 11 ปี-40--40
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 12 ปี-284-32
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 13 ปี-135-36
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 14 ปี-235-37
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 15 ปี--13-13
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 16 ปี--2-2
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 17 ปี--2-2
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 18 ปี-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 19 ปี-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 20 ปี-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) 20 ปีขึ้นไป-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด60190105-355
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 2 ปี-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 3 ปี-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 4 ปี10---10
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 5 ปี27---27
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 6 ปี2310--33
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 7 ปี-26--26
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 8 ปี-35--35
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 9 ปี-30--30
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 10 ปี-30--30
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 11 ปี-37--37
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 12 ปี-2210-32
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 13 ปี--32-32
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 14 ปี--30-30
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 15 ปี--33-33
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 16 ปี-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 17 ปี-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 18 ปี-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 19 ปี-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 20 ปี-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 20 ปีขึ้นไป-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด1834--52
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 2 ปี-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 3 ปี-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 4 ปี1---1
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 5 ปี12---12
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 6 ปี51--6
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 7 ปี-7--7
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 8 ปี-5--5
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 9 ปี-5--5
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 10 ปี-7--7
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 11 ปี-8--8
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 12 ปี-1--1
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 13 ปี-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 14 ปี-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 15 ปี-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 16 ปี-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 17 ปี-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 18 ปี-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 19 ปี-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 20 ปี-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 20 ปีขึ้นไป-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด1555--70
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 2 ปี-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 3 ปี-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 4 ปี3---3
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 5 ปี8---8
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 6 ปี42--6
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 7 ปี-10--10
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 8 ปี-10--10
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 9 ปี-12--12
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 10 ปี-10--10
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 11 ปี-7--7
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 12 ปี-4--4
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 13 ปี-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 14 ปี-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 15 ปี-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 16 ปี-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 17 ปี-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 18 ปี-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 19 ปี-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 20 ปี-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 20 ปีขึ้นไป-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด39122121-282
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 2 ปี-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 3 ปี-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 4 ปี3---3
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 5 ปี26---26
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 6 ปี104--14
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 7 ปี-27--27
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 8 ปี-18--18
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 9 ปี-21--21
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 10 ปี-18--18
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 11 ปี-20--20
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 12 ปี-1417-31
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 13 ปี--46-46
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 14 ปี--39-39
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 15 ปี--19-19
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 16 ปี-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 17 ปี-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 18 ปี-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 19 ปี-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 20 ปี-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 20 ปีขึ้นไป-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนทั้งหมด2383--106
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 2 ปี-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 3 ปี-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 4 ปี1---1
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 5 ปี13---13
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 6 ปี96--15
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 7 ปี-11--11
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 8 ปี-14--14
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 9 ปี-17--17
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 10 ปี-12--12
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 11 ปี-17--17
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 12 ปี-6--6
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 13 ปี-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 14 ปี-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 15 ปี-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 16 ปี-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 17 ปี-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 18 ปี-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 19 ปี-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 20 ปี-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) 20 ปีขึ้นไป-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนทั้งหมด5214579-276
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 2 ปี-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 3 ปี-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 4 ปี6---6
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 5 ปี25---25
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 6 ปี212--23
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 7 ปี-24--24
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 8 ปี-19--19
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 9 ปี-24--24
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 10 ปี-31--31
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 11 ปี-26--26
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 12 ปี-192-21
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 13 ปี--28-28
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 14 ปี--24-24
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 15 ปี--25-25
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 16 ปี-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 17 ปี-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 18 ปี-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 19 ปี-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 20 ปี-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 20 ปีขึ้นไป-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนทั้งหมด1044--54
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 2 ปี-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 3 ปี-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 4 ปี2---2
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 5 ปี3---3
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 6 ปี5---5
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 7 ปี-9--9
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 8 ปี-6--6
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 9 ปี-5--5
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 10 ปี-8--8
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 11 ปี-13--13
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 12 ปี-3--3
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 13 ปี-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 14 ปี-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 15 ปี-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 16 ปี-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 17 ปี-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 18 ปี-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 19 ปี-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 20 ปี-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 20 ปีขึ้นไป-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนทั้งหมด4515688-289
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 2 ปี-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 3 ปี-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 4 ปี7---7
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 5 ปี23---23
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 6 ปี1510--25
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 7 ปี-29--29
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 8 ปี-17--17
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 9 ปี-26--26
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 10 ปี-29--29
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 11 ปี-28--28
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 12 ปี-172-19
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 13 ปี--30-30
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 14 ปี--31-31
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 15 ปี--24-24
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 16 ปี--1-1
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 17 ปี-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 18 ปี-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 19 ปี-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 20 ปี-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 20 ปีขึ้นไป-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนทั้งหมด1561--76
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 2 ปี-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 3 ปี-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 4 ปี4---4
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 5 ปี7---7
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 6 ปี42--6
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 7 ปี-3--3
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 8 ปี-5--5
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 9 ปี-15--15
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 10 ปี-10--10
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 11 ปี-15--15
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 12 ปี-11--11
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 13 ปี-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 14 ปี-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 15 ปี-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 16 ปี-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 17 ปี-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 18 ปี-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 19 ปี-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 20 ปี-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 20 ปีขึ้นไป-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนทั้งหมด64241--305
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 2 ปี-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 3 ปี-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 4 ปี12---12
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 5 ปี29---29
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 6 ปี239--32
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 7 ปี-38--38
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 8 ปี-35--35
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 9 ปี-43--43
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 10 ปี-33--33
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 11 ปี-47--47
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 12 ปี-36--36
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 13 ปี-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 14 ปี-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 15 ปี-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 16 ปี-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 17 ปี-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 18 ปี-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 19 ปี-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 20 ปี-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) 20 ปีขึ้นไป-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด40124--164
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 2 ปี-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 3 ปี-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 4 ปี5---5
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 5 ปี23---23
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 6 ปี125--17
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 7 ปี-18--18
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 8 ปี-21--21
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 9 ปี-20--20
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 10 ปี-19--19
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 11 ปี-26--26
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 12 ปี-12--12
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 13 ปี-1--1
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 14 ปี-1--1
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 15 ปี-1--1
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 16 ปี-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 17 ปี-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 18 ปี-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 19 ปี-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 20 ปี-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 20 ปีขึ้นไป-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด35135--170
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 2 ปี-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 3 ปี-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 4 ปี10---10
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 5 ปี19---19
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 6 ปี63--9
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 7 ปี-24--24
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 8 ปี-21--21
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 9 ปี-15--15
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 10 ปี-24--24
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 11 ปี-26--26
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 12 ปี-22--22
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 13 ปี-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 14 ปี-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 15 ปี-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 16 ปี-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 17 ปี-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 18 ปี-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 19 ปี-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 20 ปี-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 20 ปีขึ้นไป-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนทั้งหมด2347--70
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 2 ปี-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 3 ปี-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 4 ปี4---4
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 5 ปี12---12
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 6 ปี73--10
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 7 ปี-7--7
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 8 ปี-6--6
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 9 ปี-10--10
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 10 ปี-8--8
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 11 ปี-8--8
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 12 ปี-5--5
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 13 ปี-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 14 ปี-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 15 ปี-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 16 ปี-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 17 ปี-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 18 ปี-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 19 ปี-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 20 ปี-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) 20 ปีขึ้นไป-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนทั้งหมด44110--154
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 2 ปี-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 3 ปี-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 4 ปี5---5
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 5 ปี24---24
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 6 ปี158--23
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 7 ปี-15--15
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 8 ปี-14--14
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 9 ปี-17--17
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 10 ปี-24--24
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 11 ปี-17--17
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 12 ปี-15--15
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 13 ปี-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 14 ปี-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 15 ปี-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 16 ปี-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 17 ปี-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 18 ปี-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 19 ปี-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 20 ปี-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 20 ปีขึ้นไป-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนทั้งหมด1671--87
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 2 ปี-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 3 ปี-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 4 ปี4---4
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 5 ปี7---7
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 6 ปี53--8
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 7 ปี-9--9
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 8 ปี-15--15
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 9 ปี-9--9
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 10 ปี-13--13
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 11 ปี-12--12
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 12 ปี-10--10
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 13 ปี-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 14 ปี-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 15 ปี-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 16 ปี-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 17 ปี-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 18 ปี-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 19 ปี-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 20 ปี-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 20 ปีขึ้นไป-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนทั้งหมด2083--103
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 2 ปี-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 3 ปี-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 4 ปี3---3
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 5 ปี11---11
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 6 ปี64--10
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 7 ปี-12--12
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 8 ปี-10--10
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 9 ปี-15--15
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 10 ปี-12--12
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 11 ปี-24--24
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 12 ปี-5--5
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 13 ปี-1--1
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 14 ปี-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 15 ปี-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 16 ปี-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 17 ปี-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 18 ปี-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 19 ปี-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 20 ปี-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) 20 ปีขึ้นไป-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนทั้งหมด1359--72
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 2 ปี-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 3 ปี-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 4 ปี-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 5 ปี7---7
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 6 ปี61--7
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 7 ปี-10--10
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 8 ปี-5--5
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 9 ปี-10--10
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 10 ปี-8--8
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 11 ปี-14--14
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 12 ปี-11--11
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 13 ปี-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 14 ปี-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 15 ปี-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 16 ปี-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 17 ปี-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 18 ปี-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 19 ปี-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 20 ปี-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) 20 ปีขึ้นไป-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนทั้งหมด49158--207
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 2 ปี-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 3 ปี-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 4 ปี-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 5 ปี25---25
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 6 ปี243--27
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 7 ปี-27--27
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 8 ปี-20--20
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 9 ปี-21--21
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 10 ปี-27--27
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 11 ปี-25--25
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 12 ปี-34--34
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 13 ปี-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 14 ปี-1--1
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 15 ปี-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 16 ปี-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 17 ปี-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 18 ปี-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 19 ปี-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 20 ปี-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 20 ปีขึ้นไป-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนทั้งหมด31114--145
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 2 ปี-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 3 ปี-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 4 ปี4---4
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 5 ปี21---21
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 6 ปี66--12
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 7 ปี-14--14
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 8 ปี-20--20
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 9 ปี-22--22
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 10 ปี-17--17
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 11 ปี-22--22
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 12 ปี-12--12
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 13 ปี-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 14 ปี-1--1
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 15 ปี-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 16 ปี-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 17 ปี-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 18 ปี-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 19 ปี-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 20 ปี-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 20 ปีขึ้นไป-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนทั้งหมด31101--132
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 2 ปี-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 3 ปี-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 4 ปี-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 5 ปี17---17
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 6 ปี146--20
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 7 ปี-15--15
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 8 ปี-21--21
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 9 ปี-15--15
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 10 ปี-14--14
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 11 ปี-19--19
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 12 ปี-10--10
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 13 ปี-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 14 ปี-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 15 ปี-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 16 ปี-1--1
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 17 ปี-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 18 ปี-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 19 ปี-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 20 ปี-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) 20 ปีขึ้นไป-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนทั้งหมด3812061-219
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 2 ปี-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 3 ปี-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 4 ปี7---7
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 5 ปี14---14
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 6 ปี175--22
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 7 ปี-19--19
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 8 ปี-21--21
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 9 ปี-15--15
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 10 ปี-22--22
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 11 ปี-24--24
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 12 ปี-142-16
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 13 ปี--19-19
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 14 ปี--23-23
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 15 ปี--15-15
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 16 ปี--2-2
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 17 ปี-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 18 ปี-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 19 ปี-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 20 ปี-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 20 ปีขึ้นไป-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนทั้งหมด4914674-269
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 2 ปี-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 3 ปี-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 4 ปี8---8
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 5 ปี25---25
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 6 ปี166--22
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 7 ปี-19--19
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 8 ปี-27--27
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 9 ปี-30--30
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 10 ปี-24--24
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 11 ปี-23--23
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 12 ปี-165-21
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 13 ปี-124-25
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 14 ปี--19-19
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 15 ปี--25-25
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 16 ปี--1-1
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 17 ปี-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 18 ปี-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 19 ปี-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 20 ปี-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 20 ปีขึ้นไป-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนทั้งหมด1134--45
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 2 ปี-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 3 ปี-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 4 ปี2---2
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 5 ปี5---5
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 6 ปี42--6
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 7 ปี-2--2
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 8 ปี-3--3
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 9 ปี-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 10 ปี-9--9
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 11 ปี-12--12
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 12 ปี-6--6
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 13 ปี-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 14 ปี-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 15 ปี-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 16 ปี-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 17 ปี-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 18 ปี-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 19 ปี-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 20 ปี-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) 20 ปีขึ้นไป-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนทั้งหมด189603151-943
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 2 ปี-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 3 ปี-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 4 ปี24---24
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 5 ปี102---102
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 6 ปี6034--94
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 7 ปี2102--104
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 8 ปี184--85
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 9 ปี-103--103
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 10 ปี-106--106
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 11 ปี-106--106
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 12 ปี-6613-79
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 13 ปี-149-50
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 14 ปี--47-47
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 15 ปี-137-38
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 16 ปี--4-4
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 17 ปี--1-1
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 18 ปี-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 19 ปี-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 20 ปี-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 20 ปีขึ้นไป-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนทั้งหมด40137--177
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 2 ปี-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 3 ปี-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 4 ปี7---7
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 5 ปี25---25
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 6 ปี86--14
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 7 ปี-21--21
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 8 ปี-23--23
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 9 ปี-20--20
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 10 ปี-24--24
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 11 ปี-19--19
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 12 ปี-20--20
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 13 ปี-4--4
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 14 ปี-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 15 ปี-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 16 ปี-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 17 ปี-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 18 ปี-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 19 ปี-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 20 ปี-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 20 ปีขึ้นไป-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนทั้งหมด57193--250
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 2 ปี-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 3 ปี-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 4 ปี8---8
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 5 ปี23---23
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 6 ปี2510--35
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 7 ปี-21--21
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 8 ปี137--38
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 9 ปี-31--31
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 10 ปี-33--33
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 11 ปี-30--30
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 12 ปี-25--25
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 13 ปี-5--5
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 14 ปี-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 15 ปี-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 16 ปี-1--1
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 17 ปี-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 18 ปี-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 19 ปี-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 20 ปี-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 20 ปีขึ้นไป-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนทั้งหมด2062--82
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 2 ปี-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 3 ปี-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 4 ปี7---7
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 5 ปี9---9
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 6 ปี42--6
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 7 ปี-10--10
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 8 ปี-11--11
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 9 ปี-5--5
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 10 ปี-13--13
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 11 ปี-15--15
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 12 ปี-6--6
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 13 ปี-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 14 ปี-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 15 ปี-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 16 ปี-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 17 ปี-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 18 ปี-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 19 ปี-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 20 ปี-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 20 ปีขึ้นไป-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนทั้งหมด1241--53
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 2 ปี-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 3 ปี-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 4 ปี-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 5 ปี7---7
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 6 ปี52--7
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 7 ปี-8--8
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 8 ปี-6--6
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 9 ปี-7--7
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 10 ปี-6--6
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 11 ปี-8--8
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 12 ปี-4--4
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 13 ปี-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 14 ปี-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 15 ปี-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 16 ปี-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 17 ปี-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 18 ปี-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 19 ปี-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 20 ปี-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 20 ปีขึ้นไป-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนทั้งหมด2610746-179
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 2 ปี-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 3 ปี-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 4 ปี7---7
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 5 ปี12---12
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 6 ปี76--13
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 7 ปี-8--8
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 8 ปี-18--18
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 9 ปี-26--26
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 10 ปี-13--13
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 11 ปี-19--19
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 12 ปี-171-18
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 13 ปี--17-17
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 14 ปี--16-16
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 15 ปี--12-12
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 16 ปี-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 17 ปี-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 18 ปี-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 19 ปี-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 20 ปี-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 20 ปีขึ้นไป-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนทั้งหมด3913547-221
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 2 ปี-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 3 ปี-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 4 ปี4---4
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 5 ปี21---21
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 6 ปี149--23
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 7 ปี-19--19
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 8 ปี-21--21
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 9 ปี-23--23
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 10 ปี-21--21
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 11 ปี-25--25
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 12 ปี-175-22
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 13 ปี--21-21
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 14 ปี--14-14
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 15 ปี--6-6
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 16 ปี--1-1
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 17 ปี-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 18 ปี-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 19 ปี-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 20 ปี-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 20 ปีขึ้นไป-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด3413834-206
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 2 ปี-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 3 ปี-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 4 ปี8---8
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 5 ปี13---13
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 6 ปี136--19
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 7 ปี-21--21
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 8 ปี-25--25
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 9 ปี-21--21
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 10 ปี-23--23
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 11 ปี-24--24
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 12 ปี-186-24
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 13 ปี--7-7
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 14 ปี--11-11
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 15 ปี--9-9
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 16 ปี-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 17 ปี--1-1
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 18 ปี-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 19 ปี-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 20 ปี-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 20 ปีขึ้นไป-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด1436--50
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 2 ปี-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 3 ปี-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 4 ปี-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 5 ปี8---8
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 6 ปี62--8
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 7 ปี-7--7
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 8 ปี-7--7
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 9 ปี-5--5
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 10 ปี-8--8
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 11 ปี-3--3
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 12 ปี-4--4
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 13 ปี-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 14 ปี-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 15 ปี-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 16 ปี-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 17 ปี-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 18 ปี-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 19 ปี-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 20 ปี-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 20 ปีขึ้นไป-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนทั้งหมด5217167-290
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 2 ปี-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 3 ปี-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 4 ปี15---15
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 5 ปี24---24
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 6 ปี1311--24
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 7 ปี-16--16
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 8 ปี-32--32
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 9 ปี-21--21
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 10 ปี-33--33
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 11 ปี-31--31
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 12 ปี-261-27
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 13 ปี--21-21
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 14 ปี-116-17
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 15 ปี--26-26
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 16 ปี--3-3
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 17 ปี-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 18 ปี-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 19 ปี-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 20 ปี-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 20 ปีขึ้นไป-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนทั้งหมด4086--126
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 2 ปี-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 3 ปี-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 4 ปี8---8
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 5 ปี17---17
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 6 ปี14---14
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 7 ปี112--13
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 8 ปี-18--18
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 9 ปี-12--12
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 10 ปี-15--15
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 11 ปี-12--12
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 12 ปี-16--16
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 13 ปี-1--1
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 14 ปี-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 15 ปี-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 16 ปี-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 17 ปี-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 18 ปี-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 19 ปี-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 20 ปี-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 20 ปีขึ้นไป-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนทั้งหมด27114--141
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 2 ปี-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 3 ปี-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 4 ปี2---2
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 5 ปี15---15
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 6 ปี105--15
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 7 ปี-14--14
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 8 ปี-20--20
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 9 ปี-14--14
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 10 ปี-16--16
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 11 ปี-25--25
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 12 ปี-18--18
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 13 ปี-1--1
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 14 ปี-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 15 ปี-1--1
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 16 ปี-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 17 ปี-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 18 ปี-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 19 ปี-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 20 ปี-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 20 ปีขึ้นไป-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนทั้งหมด7419532-301
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 2 ปี-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 3 ปี-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 4 ปี11---11
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 5 ปี31---31
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 6 ปี3112--43
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 7 ปี122--23
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 8 ปี-29--29
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 9 ปี-30--30
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 10 ปี-33--33
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 11 ปี-40--40
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 12 ปี-282-30
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 13 ปี--8-8
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 14 ปี-111-12
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 15 ปี--10-10
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 16 ปี--1-1
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 17 ปี-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 18 ปี-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 19 ปี-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 20 ปี-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 20 ปีขึ้นไป-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนทั้งหมด38112--150
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 2 ปี-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 3 ปี-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 4 ปี10---10
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 5 ปี16---16
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 6 ปี128--20
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 7 ปี-20--20
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 8 ปี-23--23
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 9 ปี-18--18
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 10 ปี-17--17
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 11 ปี-17--17
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 12 ปี-9--9
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 13 ปี-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 14 ปี-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 15 ปี-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 16 ปี-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 17 ปี-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 18 ปี-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 19 ปี-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 20 ปี-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 20 ปีขึ้นไป-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนทั้งหมด3092--122
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 2 ปี-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 3 ปี-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 4 ปี3---3
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 5 ปี15---15
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 6 ปี127--19
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 7 ปี-14--14
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 8 ปี-20--20
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 9 ปี-7--7
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 10 ปี-19--19
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 11 ปี-16--16
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 12 ปี-8--8
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 13 ปี-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 14 ปี-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 15 ปี-1--1
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 16 ปี-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 17 ปี-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 18 ปี-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 19 ปี-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 20 ปี-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 20 ปีขึ้นไป-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนทั้งหมด23106--129
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 2 ปี-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 3 ปี-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 4 ปี5---5
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 5 ปี10---10
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 6 ปี88--16
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 7 ปี-17--17
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 8 ปี-15--15
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 9 ปี-19--19
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 10 ปี-17--17
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 11 ปี-15--15
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 12 ปี-14--14
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 13 ปี-1--1
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 14 ปี-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 15 ปี-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 16 ปี-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 17 ปี-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 18 ปี-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 19 ปี-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 20 ปี-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) 20 ปีขึ้นไป-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด47143--190
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 2 ปี-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 3 ปี-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 4 ปี10---10
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 5 ปี20---20
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 6 ปี177--24
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 7 ปี-23--23
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 8 ปี-22--22
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 9 ปี-19--19
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 10 ปี-21--21
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 11 ปี-17--17
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 12 ปี-34--34
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 13 ปี-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 14 ปี-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 15 ปี-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 16 ปี-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 17 ปี-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 18 ปี-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 19 ปี-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 20 ปี-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 20 ปีขึ้นไป-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด1363--76
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 2 ปี-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 3 ปี-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 4 ปี1---1
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 5 ปี9---9
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 6 ปี33--6
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 7 ปี-9--9
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 8 ปี-6--6
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 9 ปี-14--14
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 10 ปี-12--12
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 11 ปี-10--10
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 12 ปี-9--9
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 13 ปี-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 14 ปี-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 15 ปี-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 16 ปี-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 17 ปี-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 18 ปี-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 19 ปี-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 20 ปี-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 20 ปีขึ้นไป-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด68230110-408
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 2 ปี-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 3 ปี-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 4 ปี14---14
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 5 ปี27---27
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 6 ปี278--35
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 7 ปี-37--37
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 8 ปี-31--31
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 9 ปี-45--45
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 10 ปี-33--33
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 11 ปี-39--39
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 12 ปี-368-44
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 13 ปี--35-35
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 14 ปี-134-35
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 15 ปี--32-32
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 16 ปี--1-1
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 17 ปี-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 18 ปี-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 19 ปี-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 20 ปี-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 20 ปีขึ้นไป-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด9626589-450
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 2 ปี-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 3 ปี-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 4 ปี12---12
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 5 ปี37---37
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 6 ปี1914--33
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 7 ปี1434--48
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 8 ปี954--63
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 9 ปี450--54
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 10 ปี132--33
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 11 ปี-45--45
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 12 ปี-236-29
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 13 ปี-317-20
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 14 ปี-629-35
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 15 ปี-123-24
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 16 ปี-110-11
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 17 ปี-23-5
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 18 ปี--1-1
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 19 ปี-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 20 ปี-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 20 ปีขึ้นไป-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด2311528-166
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 2 ปี-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 3 ปี-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 4 ปี1---1
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 5 ปี10---10
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 6 ปี127--19
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 7 ปี-22--22
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 8 ปี-20--20
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 9 ปี-19--19
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 10 ปี-15--15
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 11 ปี-16--16
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 12 ปี-142-16
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 13 ปี-28-10
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 14 ปี--9-9
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 15 ปี--9-9
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 16 ปี-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 17 ปี-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 18 ปี-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 19 ปี-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 20 ปี-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 20 ปีขึ้นไป-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนทั้งหมด33132--165
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 2 ปี-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 3 ปี-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 4 ปี10---10
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 5 ปี17---17
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 6 ปี62--8
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 7 ปี-28--28
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 8 ปี-20--20
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 9 ปี-24--24
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 10 ปี-22--22
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 11 ปี-17--17
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 12 ปี-19--19
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 13 ปี-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 14 ปี-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 15 ปี-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 16 ปี-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 17 ปี-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 18 ปี-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 19 ปี-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 20 ปี-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 20 ปีขึ้นไป-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนทั้งหมด33102--135
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 2 ปี-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 3 ปี-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 4 ปี4---4
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 5 ปี18---18
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 6 ปี115--16
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 7 ปี-18--18
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 8 ปี-14--14
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 9 ปี-12--12
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 10 ปี-19--19
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 11 ปี-19--19
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 12 ปี-13--13
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 13 ปี-1--1
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 14 ปี-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 15 ปี-1--1
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 16 ปี-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 17 ปี-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 18 ปี-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 19 ปี-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 20 ปี-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 20 ปีขึ้นไป-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนทั้งหมด4612451-221
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 2 ปี-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 3 ปี-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 4 ปี5---5
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 5 ปี25---25
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 6 ปี166--22
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 7 ปี-14--14
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 8 ปี-17--17
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 9 ปี-24--24
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 10 ปี-16--16
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 11 ปี-22--22
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 12 ปี-231-24
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 13 ปี--14-14
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 14 ปี--19-19
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 15 ปี-115-16
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 16 ปี-12-3
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 17 ปี-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 18 ปี-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 19 ปี-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 20 ปี-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) 20 ปีขึ้นไป-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด39135--174
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 2 ปี-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 3 ปี-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 4 ปี5---5
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 5 ปี21---21
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 6 ปี133--16
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 7 ปี-30--30
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 8 ปี-15--15
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 9 ปี-29--29
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 10 ปี-26--26
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 11 ปี-18--18
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 12 ปี-14--14
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 13 ปี-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 14 ปี-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 15 ปี-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 16 ปี-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 17 ปี-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 18 ปี-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 19 ปี-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 20 ปี-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 20 ปีขึ้นไป-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด5921689-364
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 2 ปี-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 3 ปี-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 4 ปี15---15
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 5 ปี22---22
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 6 ปี2215--37
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 7 ปี-28--28
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 8 ปี-43--43
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 9 ปี-42--42
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 10 ปี-30--30
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 11 ปี-35--35
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 12 ปี-239-32
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 13 ปี--26-26
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 14 ปี--23-23
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 15 ปี--29-29
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 16 ปี--2-2
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 17 ปี-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 18 ปี-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 19 ปี-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 20 ปี-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 20 ปีขึ้นไป-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด6015770-287
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 2 ปี-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 3 ปี-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 4 ปี11---11
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 5 ปี29---29
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 6 ปี205--25
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 7 ปี-20--20
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 8 ปี-28--28
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 9 ปี-22--22
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 10 ปี-28--28
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 11 ปี-31--31
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 12 ปี-23--23
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 13 ปี--26-26
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 14 ปี--25-25
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 15 ปี--18-18
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 16 ปี-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 17 ปี-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 18 ปี--1-1
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 19 ปี-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 20 ปี-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 20 ปีขึ้นไป-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนทั้งหมด7924577-401
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 2 ปี-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 3 ปี-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 4 ปี14---14
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 5 ปี43---43
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 6 ปี2215--37
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 7 ปี-34--34
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 8 ปี-45--45
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 9 ปี-37--37
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 10 ปี-43--43
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 11 ปี-43--43
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 12 ปี-277-34
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 13 ปี-124-25
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 14 ปี--22-22
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 15 ปี--16-16
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 16 ปี--7-7
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 17 ปี--1-1
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 18 ปี-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 19 ปี-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 20 ปี-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) 20 ปีขึ้นไป-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด61278--339
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 2 ปี-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 3 ปี-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 4 ปี9---9
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 5 ปี36---36
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 6 ปี167--23
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 7 ปี-29--29
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 8 ปี-31--31
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 9 ปี-51--51
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 10 ปี-45--45
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 11 ปี-62--62
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 12 ปี-47--47
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 13 ปี-6--6
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 14 ปี-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 15 ปี-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 16 ปี-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 17 ปี-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 18 ปี-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 19 ปี-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 20 ปี-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 20 ปีขึ้นไป-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด47171--218
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 2 ปี-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 3 ปี-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 4 ปี3---3
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 5 ปี22---22
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 6 ปี225--27
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 7 ปี-25--25
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 8 ปี-26--26
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 9 ปี-27--27
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 10 ปี-20--20
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 11 ปี-39--39
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 12 ปี-29--29
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 13 ปี-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 14 ปี-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 15 ปี-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 16 ปี-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 17 ปี-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 18 ปี-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 19 ปี-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 20 ปี-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 20 ปีขึ้นไป-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด30105--135
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 2 ปี-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 3 ปี-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 4 ปี5---5
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 5 ปี14---14
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 6 ปี119--20
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 7 ปี-15--15
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 8 ปี-18--18
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 9 ปี-16--16
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 10 ปี-15--15
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 11 ปี-18--18
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 12 ปี-13--13
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 13 ปี-1--1
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 14 ปี-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 15 ปี-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 16 ปี-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 17 ปี-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 18 ปี-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 19 ปี-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 20 ปี-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 20 ปีขึ้นไป-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนทั้งหมด1561--76
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 2 ปี-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 3 ปี-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 4 ปี3---3
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 5 ปี6---6
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 6 ปี61--7
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 7 ปี-11--11
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 8 ปี-8--8
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 9 ปี-10--10
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 10 ปี-12--12
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 11 ปี-10--10
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 12 ปี-9--9
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 13 ปี-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 14 ปี-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 15 ปี-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 16 ปี-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 17 ปี-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 18 ปี-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 19 ปี-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 20 ปี-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 20 ปีขึ้นไป-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนทั้งหมด2810660-194
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 2 ปี-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 3 ปี-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 4 ปี5---5
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 5 ปี14---14
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 6 ปี93--12
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 7 ปี-16--16
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 8 ปี-14--14
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 9 ปี-20--20
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 10 ปี-13--13
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 11 ปี-15--15
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 12 ปี-25--25
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 13 ปี--24-24
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 14 ปี--20-20
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 15 ปี--16-16
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 16 ปี-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 17 ปี-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 18 ปี-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 19 ปี-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 20 ปี-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 20 ปีขึ้นไป-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนทั้งหมด2610028-154
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 2 ปี-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 3 ปี-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 4 ปี6---6
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 5 ปี11---11
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 6 ปี93--12
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 7 ปี-16--16
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 8 ปี-13--13
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 9 ปี-17--17
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 10 ปี-14--14
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 11 ปี-15--15
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 12 ปี-18--18
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 13 ปี-412-16
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 14 ปี--12-12
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 15 ปี--4-4
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 16 ปี-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 17 ปี-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 18 ปี-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 19 ปี-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 20 ปี-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 20 ปีขึ้นไป-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนทั้งหมด48141101-290
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 2 ปี-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 3 ปี-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 4 ปี5---5
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 5 ปี19---19
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 6 ปี243--27
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 7 ปี-16--16
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 8 ปี-25--25
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 9 ปี-21--21
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 10 ปี-19--19
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 11 ปี-25--25
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 12 ปี-281-29
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 13 ปี-338-41
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 14 ปี-140-41
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 15 ปี--22-22
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 16 ปี-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 17 ปี-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 18 ปี-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 19 ปี-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 20 ปี-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 20 ปีขึ้นไป-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนทั้งหมด2763--90
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 2 ปี-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 3 ปี-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 4 ปี1---1
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 5 ปี19---19
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 6 ปี7---7
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 7 ปี-7--7
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 8 ปี-8--8
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 9 ปี-9--9
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 10 ปี-12--12
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 11 ปี-10--10
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 12 ปี-17--17
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 13 ปี-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 14 ปี-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 15 ปี-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 16 ปี-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 17 ปี-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 18 ปี-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 19 ปี-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 20 ปี-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 20 ปีขึ้นไป-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนทั้งหมด3716280-279
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 2 ปี-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 3 ปี-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 4 ปี8---8
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 5 ปี16---16
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 6 ปี137--20
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 7 ปี-23--23
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 8 ปี-19--19
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 9 ปี-36--36
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 10 ปี-21--21
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 11 ปี-24--24
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 12 ปี-291-30
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 13 ปี--35-35
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 14 ปี-122-23
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 15 ปี-221-23
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 16 ปี--1-1
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 17 ปี-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 18 ปี-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 19 ปี-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 20 ปี-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 20 ปีขึ้นไป-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนทั้งหมด31102--133
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 2 ปี-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 3 ปี-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 4 ปี9---9
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 5 ปี10---10
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 6 ปี129--21
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 7 ปี-14--14
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 8 ปี-12--12
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 9 ปี-15--15
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 10 ปี-20--20
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 11 ปี-18--18
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 12 ปี-12--12
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 13 ปี-1--1
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 14 ปี-1--1
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 15 ปี-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 16 ปี-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 17 ปี-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 18 ปี-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 19 ปี-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 20 ปี-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 20 ปีขึ้นไป-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนทั้งหมด3713779-253
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 2 ปี-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 3 ปี-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 4 ปี6---6
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 5 ปี14---14
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 6 ปี174--21
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 7 ปี-16--16
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 8 ปี-27--27
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 9 ปี-32--32
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 10 ปี-18--18
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 11 ปี-21--21
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 12 ปี-162-18
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 13 ปี--23-23
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 14 ปี--22-22
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 15 ปี-228-30
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 16 ปี-14-5
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 17 ปี-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 18 ปี-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 19 ปี-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 20 ปี-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 20 ปีขึ้นไป-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนทั้งหมด2154--75
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 2 ปี-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 3 ปี-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 4 ปี7---7
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 5 ปี8---8
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 6 ปี65--11
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 7 ปี-7--7
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 8 ปี-3--3
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 9 ปี-13--13
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 10 ปี-7--7
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 11 ปี-13--13
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 12 ปี-5--5
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 13 ปี-1--1
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 14 ปี-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 15 ปี-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 16 ปี-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 17 ปี-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 18 ปี-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 19 ปี-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 20 ปี-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) 20 ปีขึ้นไป-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด2463--87
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 2 ปี-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 3 ปี-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 4 ปี-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 5 ปี9---9
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 6 ปี15---15
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 7 ปี-10--10
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 8 ปี-7--7
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 9 ปี-11--11
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 10 ปี-8--8
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 11 ปี-11--11
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 12 ปี-15--15
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 13 ปี-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 14 ปี-1--1
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 15 ปี-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 16 ปี-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 17 ปี-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 18 ปี-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 19 ปี-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 20 ปี-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 20 ปีขึ้นไป-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด39149--188
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 2 ปี-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 3 ปี-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 4 ปี8---8
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 5 ปี14---14
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 6 ปี1713--30
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 7 ปี-20--20
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 8 ปี-21--21
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 9 ปี-18--18
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 10 ปี-16--16
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 11 ปี-34--34
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 12 ปี-27--27
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 13 ปี-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 14 ปี-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 15 ปี-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 16 ปี-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 17 ปี-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 18 ปี-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 19 ปี-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 20 ปี-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 20 ปีขึ้นไป-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนทั้งหมด64206--270
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 2 ปี-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 3 ปี-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 4 ปี13---13
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 5 ปี31---31
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 6 ปี207--27
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 7 ปี-32--32
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 8 ปี-26--26
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 9 ปี-44--44
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 10 ปี-31--31
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 11 ปี-39--39
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 12 ปี-27--27
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 13 ปี-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 14 ปี-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 15 ปี-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 16 ปี-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 17 ปี-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 18 ปี-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 19 ปี-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 20 ปี-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) 20 ปีขึ้นไป-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนทั้งหมด4115955-255
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 2 ปี-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 3 ปี-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 4 ปี-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 5 ปี23---23
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 6 ปี16---16
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 7 ปี122--23
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 8 ปี127--28
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 9 ปี-32--32
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 10 ปี-32--32
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 11 ปี-25--25
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 12 ปี-203-23
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 13 ปี-123-24
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 14 ปี--15-15
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 15 ปี--14-14
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 16 ปี-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 17 ปี-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 18 ปี-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 19 ปี-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 20 ปี-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) 20 ปีขึ้นไป-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนทั้งหมด1661--77
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 2 ปี-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 3 ปี-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 4 ปี4---4
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 5 ปี1---1
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 6 ปี111--12
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 7 ปี-7--7
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 8 ปี-10--10
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 9 ปี-13--13
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 10 ปี-11--11
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 11 ปี-8--8
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 12 ปี-10--10
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 13 ปี-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 14 ปี-1--1
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 15 ปี-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 16 ปี-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 17 ปี-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 18 ปี-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 19 ปี-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 20 ปี-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 20 ปีขึ้นไป-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนทั้งหมด50129--179
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 2 ปี-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 3 ปี-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 4 ปี7---7
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 5 ปี23---23
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 6 ปี2010--30
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 7 ปี-16--16
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 8 ปี-14--14
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 9 ปี-30--30
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 10 ปี-11--11
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 11 ปี-23--23
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 12 ปี-24--24
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 13 ปี-1--1
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 14 ปี-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 15 ปี-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 16 ปี-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 17 ปี-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 18 ปี-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 19 ปี-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 20 ปี-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 20 ปีขึ้นไป-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนทั้งหมด2596--121
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 2 ปี-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 3 ปี-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 4 ปี4---4
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 5 ปี13---13
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 6 ปี85--13
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 7 ปี-13--13
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 8 ปี-11--11
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 9 ปี-13--13
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 10 ปี-16--16
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 11 ปี-20--20
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 12 ปี-16--16
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 13 ปี-1--1
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 14 ปี-1--1
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 15 ปี-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 16 ปี-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 17 ปี-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 18 ปี-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 19 ปี-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 20 ปี-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 20 ปีขึ้นไป-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนทั้งหมด1647--63
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 2 ปี-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 3 ปี-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 4 ปี1---1
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 5 ปี7---7
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 6 ปี82--10
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 7 ปี-4--4
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 8 ปี-5--5
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 9 ปี-11--11
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 10 ปี-8--8
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 11 ปี-6--6
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 12 ปี-11--11
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 13 ปี-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 14 ปี-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 15 ปี-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 16 ปี-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 17 ปี-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 18 ปี-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 19 ปี-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 20 ปี-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) 20 ปีขึ้นไป-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนทั้งหมด2775--102
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 2 ปี-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 3 ปี-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 4 ปี6---6
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 5 ปี12---12
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 6 ปี95--14
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 7 ปี-8--8
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 8 ปี-16--16
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 9 ปี-8--8
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 10 ปี-12--12
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 11 ปี-13--13
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 12 ปี-13--13
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 13 ปี-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 14 ปี-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 15 ปี-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 16 ปี-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 17 ปี-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 18 ปี-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 19 ปี-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 20 ปี-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) 20 ปีขึ้นไป-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนทั้งหมด118374--492
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) น้อยกว่า 2 ปี-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 2 ปี-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 3 ปี-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 4 ปี24---24
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 5 ปี62---62
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 6 ปี3215--47
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 7 ปี-55--55
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 8 ปี-66--66
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 9 ปี-52--52
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 10 ปี-53--53
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 11 ปี-69--69
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 12 ปี-61--61
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 13 ปี-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 14 ปี-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 15 ปี-1--1
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 16 ปี-2--2
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 17 ปี-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 18 ปี-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 19 ปี-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 20 ปี-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) 20 ปีขึ้นไป-----
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนทั้งหมด3216597-294
32030