เครือข่ายเว็บไซต์-อีเมล์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร ปราสาท
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) ปราสาท
32030003 บ้านตาเสาะ ปราสาท
32030004 บ้านสีโค ปราสาท
32030005 ปราสาท ปราสาท
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) ปราสาท
32030007 บ้านทำนบ ปราสาท
32030008 อมรินทราวารี ปราสาท
32030009 บ้านจบก ปราสาท
32030010 บ้านโคกทม ปราสาท
32030011 บ้านสวายซอ ปราสาท
32030012 บ้านกะดาด ปราสาท
32030013 บ้านโคลด ปราสาท
32030014 บ้านจรูกแขวะ ปราสาท
32030015 บ้านกูน ปราสาท
32030016 บ้านรันเดง ปราสาท
32030017 บ้านตายัวะ ปราสาท
32030018 บ้านตาวร ปราสาท
32030019 บ้านกาบกระบือ ปราสาท
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3 ปราสาท
32030021 รัฐประชาสามัคคี ปราสาท
32030022 บ้านโพธิ์กอง ปราสาท
32030023 บ้านเชื้อเพลิง ปราสาท
32030024 บ้านโชคนาสาม ปราสาท
32030025 บ้านเจ้าคุณ ปราสาท
32030026 บ้านมะเมียง ปราสาท
32030027 มหาราช ๔ ปราสาท
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) ปราสาท
32030029 บ้านจีกแดก ปราสาท
32030030 บ้านหนองปรือ ปราสาท
32030031 บ้านนาครอง ปราสาท
32030032 บ้านตานี ปราสาท
32030033 บ้านโคกจำเริญ ปราสาท
32030034 บ้านตาเตียว ปราสาท
32030035 บ้านสวาย ปราสาท
32030036 บ้านลำพุก ปราสาท
32030037 บ้านโชค ปราสาท
32030038 บ้านตาเบา ปราสาท
32030039 บ้านตะคร้อ ปราสาท
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) ปราสาท
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) ปราสาท
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) ปราสาท
32030043 บ้านเจริญสุข ปราสาท
32030044 บ้านหนองหรี่ ปราสาท
32030045 บ้านกำไสจาน ปราสาท
32030046 บ้านสะพานหัน ปราสาท
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) ปราสาท
32030048 บ้านลำดวนพัฒนา ปราสาท
32030049 วันเจริญสามัคคี ปราสาท
32030050 บ้านไทร ปราสาท
32030051 บ้านอำปึลกง ปราสาท
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) ปราสาท
32030053 เจริญราษฎร์วิทยา ปราสาท
32030054 บ้านพนม ปราสาท
32030055 บ้านบุอันโนง ปราสาท
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) ปราสาท
32030057 บ้านปราสาท ปราสาท
32030058 บ้านคลอง ปราสาท
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1 ปราสาท
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาท ปราสาท
32030061 บ้านละลมระไซ ปราสาท
32030062 บ้านบักดอก ปราสาท
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง) ปราสาท
32030064 บ้านสองสะโกม ปราสาท
32030065 ไพลศึกษาคาร ปราสาท
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ ปราสาท
32030067 บ้านสมุด ปราสาท
32030068 บ้านหนองยาว ปราสาท
32030069 บ้านหนองใหญ่ ปราสาท
32030070 บ้านปลัด ปราสาท
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514) ปราสาท
32030072 บ้านก็วล ปราสาท
32030073 บ้านเสกกอง ปราสาท
32030074 บ้านลังโกม ปราสาท
32030075 บ้านกระวัน ปราสาท
32030076 อนุบาลกาบเชิง กาบเชิง
32030077 บ้านปราสาทเบง กาบเชิง
32030078 บ้านบักจรัง กาบเชิง
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี กาบเชิง
32030080 หวลถวิลวิทยา กาบเชิง
32030081 บ้านคูตัน กาบเชิง
32030082 บ้านโคกสะอาด กาบเชิง
32030083 บ้านหนองโยโคกปืด กาบเชิง
32030084 บ้านราวนคร กาบเชิง
32030085 บ้านโคกตะเคียน กาบเชิง
32030086 บ้านจารย์ กาบเชิง
32030087 เกษตรอีสานสามัคคี กาบเชิง
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙) กาบเชิง
32030089 บ้านถนนชัย กาบเชิง
32030090 บ้านโนนทอง กาบเชิง
32030091 บ้านกู่ กาบเชิง
32030092 บ้านโพนทอง กาบเชิง
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยา กาบเชิง
32030094 บ้านโจรก กาบเชิง
32030095 บ้านด่าน กาบเชิง
32030096 บ้านเกษตรถาวร กาบเชิง
32030097 เรืองเจริญพัฒนา กาบเชิง
32030098 บ้านสกล กาบเชิง
32030099 บ้านตะเคียน กาบเชิง
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2 กาบเชิง
32030101 บ้านสระทอง กาบเชิง
32030102 ประชาสามัคคี กาบเชิง
32030103 บ้านแนงมุด กาบเชิง
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) สังขะ
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146 สังขะ
32030106 บ้านโนนสบาย สังขะ
32030107 บ้านถนน สังขะ
32030108 บ้านโคกรัมย์ สังขะ
32030109 สหราษฎร์วิทยา สังขะ
32030110 บ้านขอนแตก สังขะ
32030111 บ้านอาวอก สังขะ
32030112 บ้านโตงน้อย สังขะ
32030113 บ้านตอกตรา สังขะ
32030114 หนองโสนวิทยา สังขะ
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติ สังขะ
32030116 บ้านศรีมงคล สังขะ
32030117 ดมวิทยาคาร สังขะ
32030118 บ้านสนบ สังขะ
32030119 บ้านเถกิง สังขะ
32030120 บ้านกะปู สังขะ
32030121 บ้านตาคง สังขะ
32030122 จตุคามวิทยา สังขะ
32030123 บ้านห้วยปูน สังขะ
32030124 บ้านสนวน สังขะ
32030125 บ้านขนาดมอญ สังขะ
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัด สังขะ
32030127 บ้านปวงตึก สังขะ
32030128 บ้านห้วยสิงห์ สังขะ
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนา สังขะ
32030130 สตรีวิทยาสมาคม สังขะ
32030131 บ้านคะนา สังขะ
32030132 บ้านทัพทัน สังขะ
32030133 บ้านเลิศอรุณ สังขะ
32030134 บ้านเสรียง สังขะ
32030135 บ้านร่มเย็น สังขะ
32030136 บ้านลำหาด สังขะ
32030137 บ้านโนนเจริญ สังขะ
32030138 บ้านวังปลัด สังขะ
32030139 บ้านตาพราม สังขะ
32030140 บ้านศาลา สังขะ
32030141 บ้านชำเบง สังขะ
32030142 บ้านลันแต้ สังขะ
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม สังขะ
32030144 บ้านโคกไทร สังขะ
32030145 บ้านโพธิ์ สังขะ
32030146 บ้านอังกอล สังขะ
32030147 บ้านจารย์ สังขะ
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) สังขะ
32030149 บ้านโพนชาย สังขะ
32030150 บ้านชำสมิง สังขะ
32030151 บ้านศาลาสามัคคี สังขะ
32030152 บ้านพรหมสะอาด สังขะ
32030153 ราษฎร์พัฒนา สังขะ
32030154 บ้านหนองขี้เหล็ก สังขะ
32030155 บ้านพระแก้ว สังขะ
32030156 บ้านกระสัง สังขะ
32030157 บ้านแสนกาง สังขะ
32030158 สหมิตรวิทยา สังขะ
32030159 บ้านสะกาด สังขะ
32030160 บ้านตาโมม สังขะ
32030161 บ้านจังเอิล สังขะ
32030162 บ้านหลัก สังขะ
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์ สังขะ
32030164 สังขะวิทยาคม สังขะ
32030165 บ้านสังขะ สังขะ
32030166 บ้านศรีนวล สังขะ
32030167 บ้านโดง สังขะ
32030168 บ้านโชค บัวเชด
32030169 บ้านจรัส บัวเชด
32030170 กลาโหมราชเสนา 2 บัวเชด
32030171 บ้านโอทะลัน บัวเชด
32030172 บ้านตาวัง บัวเชด
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) บัวเชด
32030174 บ้านนา บัวเชด
32030175 บ้านจบก บัวเชด
32030176 บ้านหนองโจงโลง บัวเชด
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) บัวเชด
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคี บัวเชด
32030179 บ้านบัวเชด บัวเชด
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) บัวเชด
32030181 บ้านโนนสังข์ บัวเชด
32030182 บ้านสะเดา บัวเชด
32030183 บ้านสน บัวเชด
32030184 บ้านสำเภาลูน บัวเชด
32030185 บ้านไทยเดิม บัวเชด
32030186 บ้านโคกสมอง บัวเชด
32030187 บ้านสวาท บัวเชด
32030188 บ้านอาโพน บัวเชด
32030189 บ้านสะแร บัวเชด
32030190 บ้านโคกกลาง พนมดงรัก
32030191 บ้านสระแก้ว พนมดงรัก
32030192 บ้านโคกโบสถ์ พนมดงรัก
32030193 บ้านโคกกรม พนมดงรัก
32030194 บ้านตาลวก พนมดงรัก
32030195 บ้านศรีสวาย พนมดงรัก
32030196 บ้านจีกแดก พนมดงรัก
32030197 บ้านละเอาะ พนมดงรัก
32030198 บ้านพนมดิน พนมดงรัก
32030199 บ้านตาเมียง พนมดงรัก
32030200 บ้านหนองคันนา พนมดงรัก
32030201 บ้านหนองจูบ พนมดงรัก
32030202 บ้านอำปึล พนมดงรัก
32030203 บ้านรุน พนมดงรัก
32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4 พนมดงรัก
32030205 บ้านไทยสันติสุข พนมดงรัก
32030207 บ้านอุโลก พนมดงรัก
32030208 บ้านเกาะแจนแวน ศรีณรงค์
32030209 บ้านแดง ศรีณรงค์
32030210 บ้านตะโนน ศรีณรงค์
32030211 บ้านสำโรง ศรีณรงค์
32030212 บ้านพะเนาว์ ศรีณรงค์
32030213 อนุบาลศรีณรงค์ ศรีณรงค์
32030214 บ้านละมงค์ ศรีณรงค์
32030215 รัฐราษฎร์พัฒนา ศรีณรงค์
32030216 บ้านมหาชัย ศรีณรงค์
32030217 บ้านโสน ศรีณรงค์
32030218 บ้านณรงค์ ศรีณรงค์
32030219 บ้านตรวจ ศรีณรงค์
32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซว ศรีณรงค์
32030221 บ้านเตาแดก ศรีณรงค์
32030222 บ้านโนนทอง ศรีณรงค์
32030223 บ้านเกาะตรวจ ศรีณรงค์
32030224 บ้านหนองหว้า ศรีณรงค์
32030225 บ้านน้อย ศรีณรงค์
32030226 ไพลอำนวยวิทย์ ศรีณรงค์
32030227 บ้านกล้วย ศรีณรงค์
32030228 พระจันทร์ศรีสุข ศรีณรงค์
32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ ศรีณรงค์
32030230 วิทยาราษฎร์นุกูล ศรีณรงค์
32030231 บ้านหนองแวง ศรีณรงค์
32030232 บ้านกุง ศรีณรงค์
32030233 บ้านคูขาด ศรีณรงค์
32030234 บ้านตราด ศรีณรงค์