สพป.สร.๓.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 15943102
1%
813:1
อนุบาล 22,2042,2164,420
49%
26717:1
อนุบาล 32,3182,2434,561
50%
26917:1
ระดับปฐมวัย4,5814,5029,083
19%
54417:1
ประถมศึกษาปีที่ 12,4852,2824,767
15%
28117:1
ประถมศึกษาปีที่ 22,5872,4895,076
16%
28118:1
ประถมศึกษาปีที่ 32,6132,6365,249
16%
28319:1
ประถมศึกษาปีที่ 42,6782,5735,251
16%
28319:1
ประถมศึกษาปีที่ 52,9832,8435,826
18%
28421:1
ประถมศึกษาปีที่ 62,9812,7535,734
18%
28920:1
ระดับประถมศึกษา16,32715,57631,903
68%
1,70119:1
มัธยมศึกษาปีที่ 11,2089192,127
36%
10021:1
มัธยมศึกษาปีที่ 21,0929452,037
34%
9821:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39158301,745
30%
9319:1
มัธยมศีกษาตอนต้น3,2152,6945,909
13%
29120:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4383573
39%
324:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5303262
34%
321:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6232750
27%
317:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย9194185
0%
921:1
รวมทั้งสิ้น24,21422,86647,080
100%
2,54518:1