จำนวนนักเรียน จำแนกตามความพิการ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนพิการทั้งหมด31,14038741,534
ความพิการทางการมองเห็น-3--3
ความพิการทางการได้ยิน-61-7
ความพิการทางสติปัญญา14110-52
ความพิการร่างกายและสุขภาพ-248-32
ความพิการทางการเรียนรู้11,00334641,354
ความพิการทางการพูดและภาษา-51-6
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-95-14
ความพิการทางการออทิสติก1234-28
ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2612-38
อื่นๆ-----
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการออทิสติก-1--1
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อื่นๆ-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อื่นๆ-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนพิการทั้งหมด-268-34
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการเรียนรู้-258-33
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อื่นๆ-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อื่นๆ-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนพิการทั้งหมด-18--18
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการเรียนรู้-16--16
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการออทิสติก-2--2
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อื่นๆ-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อื่นๆ-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการได้ยิน-1--1
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการออทิสติก-1--1
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อื่นๆ-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนพิการทั้งหมด-1510-25
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางสติปัญญา--1-1
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-3--3
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการเรียนรู้-129-21
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อื่นๆ-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนพิการทั้งหมด-24--24
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการเรียนรู้-23--23
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อื่นๆ-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนพิการทั้งหมด-359-44
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการเรียนรู้-349-43
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อื่นๆ-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนพิการทั้งหมด-17--17
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการเรียนรู้-14--14
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อื่นๆ-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนพิการทั้งหมด-2010-30
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางสติปัญญา-1--1
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการเรียนรู้-1610-26
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการออทิสติก-1--1
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อื่นๆ-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อื่นๆ-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อื่นๆ-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อื่นๆ-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการเรียนรู้-7--7
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อื่นๆ-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อื่นๆ-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางสติปัญญา-1--1
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการเรียนรู้-6--6
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการออทิสติก-1--1
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อื่นๆ-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อื่นๆ-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางสติปัญญา-2--2
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อื่นๆ-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนพิการทั้งหมด-19--19
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางสติปัญญา-1--1
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการเรียนรู้-18--18
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อื่นๆ-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการมองเห็น-1--1
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางสติปัญญา-2--2
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการเรียนรู้-7--7
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อื่นๆ-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อื่นๆ-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนพิการทั้งหมด-14-5
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางสติปัญญา-1--1
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการเรียนรู้--3-3
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อื่นๆ-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนพิการทั้งหมด-15--15
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการเรียนรู้-13--13
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อื่นๆ-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนพิการทั้งหมด-12-3
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการเรียนรู้-11-2
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-1
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อื่นๆ-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อื่นๆ-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการเรียนรู้-4--4
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการออทิสติก-1--1
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อื่นๆ-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อื่นๆ-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการเรียนรู้-4--4
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อื่นๆ-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการเรียนรู้-7--7
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อื่นๆ-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อื่นๆ-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการเรียนรู้-11--11
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อื่นๆ-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนพิการทั้งหมด-16--16
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางสติปัญญา-6--6
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการออทิสติก-1--1
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อื่นๆ-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อื่นๆ-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อื่นๆ-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อื่นๆ-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนพิการทั้งหมด-8--8
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการเรียนรู้-8--8
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อื่นๆ-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อื่นๆ-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-2--2
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อื่นๆ-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนพิการทั้งหมด-61-7
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางสติปัญญา-1--1
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อื่นๆ-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อื่นๆ-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อื่นๆ-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนพิการทั้งหมด-810-18
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการเรียนรู้-810-18
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อื่นๆ-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนพิการทั้งหมด-14--14
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางสติปัญญา-1--1
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการเรียนรู้-13--13
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อื่นๆ-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อื่นๆ-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนพิการทั้งหมด-25--25
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการเรียนรู้-24--24
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อื่นๆ-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อื่นๆ-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนพิการทั้งหมด-235-28
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางสติปัญญา-1--1
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการเรียนรู้-224-26
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อื่นๆ-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนพิการทั้งหมด16--7
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางสติปัญญา11--2
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อื่นๆ-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อื่นๆ-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนพิการทั้งหมด-1110-21
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางสติปัญญา--1-1
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการเรียนรู้-98-17
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-11-2
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อื่นๆ-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนพิการทั้งหมด-2711-38
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางสติปัญญา-1--1
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการเรียนรู้-2510-35
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการออทิสติก--1-1
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อื่นๆ-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อื่นๆ-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อื่นๆ-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนพิการทั้งหมด-17-8
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการเรียนรู้-17-8
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อื่นๆ-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อื่นๆ-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อื่นๆ-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อื่นๆ-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนพิการทั้งหมด-1510-25
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางสติปัญญา-1--1
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการเรียนรู้-149-23
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อื่นๆ-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อื่นๆ-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนพิการทั้งหมด-22--22
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการเรียนรู้-21--21
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อื่นๆ-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนพิการทั้งหมด-19--19
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการได้ยิน-1--1
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางสติปัญญา-1--1
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการเรียนรู้-17--17
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อื่นๆ-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อื่นๆ-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อื่นๆ-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการเรียนรู้-10--10
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อื่นๆ-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อื่นๆ-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อื่นๆ-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อื่นๆ-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อื่นๆ-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อื่นๆ-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการเรียนรู้-6--6
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อื่นๆ-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนพิการทั้งหมด-74-11
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการเรียนรู้-53-8
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-11-2
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อื่นๆ-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อื่นๆ-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อื่นๆ-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนพิการทั้งหมด143-8
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการเรียนรู้121-4
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการพูดและภาษา--1-1
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการออทิสติก-21-3
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อื่นๆ-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-2--2
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อื่นๆ-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อื่นๆ-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อื่นๆ-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อื่นๆ-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อื่นๆ-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนพิการทั้งหมด-23-5
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางสติปัญญา-11-2
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการเรียนรู้-12-3
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อื่นๆ-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนพิการทั้งหมด-610-16
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางสติปัญญา--1-1
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการเรียนรู้-69-15
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อื่นๆ-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อื่นๆ-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนพิการทั้งหมด-711-18
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการได้ยิน--1-1
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางสติปัญญา-11-2
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการเรียนรู้-57-12
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--2-2
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการออทิสติก-1--1
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อื่นๆ-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อื่นๆ-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อื่นๆ-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อื่นๆ-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อื่นๆ-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการออทิสติก-2--2
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อื่นๆ-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อื่นๆ-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อื่นๆ-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อื่นๆ-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนพิการทั้งหมด-10--10
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการเรียนรู้-10--10
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อื่นๆ-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนพิการทั้งหมด-113-14
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการเรียนรู้-113-14
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อื่นๆ-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อื่นๆ-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อื่นๆ-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อื่นๆ-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อื่นๆ-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อื่นๆ-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนพิการทั้งหมด-1012-22
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการมองเห็น-1--1
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการร่างกายและสุขภาพ--1-1
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการเรียนรู้-89-17
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-12-3
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อื่นๆ-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนพิการทั้งหมด-144-18
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการเรียนรู้-144-18
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อื่นๆ-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนพิการทั้งหมด-88-16
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางสติปัญญา-11-2
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการเรียนรู้-67-13
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการออทิสติก-1--1
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อื่นๆ-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อื่นๆ-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนพิการทั้งหมด-21--21
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการเรียนรู้-20--20
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อื่นๆ-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อื่นๆ-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางสติปัญญา-1--1
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการเรียนรู้-6--6
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อื่นๆ-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อื่นๆ-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการออทิสติก-1--1
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อื่นๆ-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อื่นๆ-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อื่นๆ-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนพิการทั้งหมด-517-22
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการเรียนรู้-317-20
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการออทิสติก-1--1
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อื่นๆ-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อื่นๆ-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนพิการทั้งหมด-1211-23
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการเรียนรู้-1211-23
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อื่นๆ-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการได้ยิน-1--1
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อื่นๆ-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการมองเห็น-1--1
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อื่นๆ-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อื่นๆ-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อื่นๆ-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อื่นๆ-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อื่นๆ-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนพิการทั้งหมด-14--14
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการเรียนรู้-13--13
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการออทิสติก-1--1
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อื่นๆ-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อื่นๆ-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนพิการทั้งหมด-2--2
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการเรียนรู้-2--2
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อื่นๆ-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนพิการทั้งหมด-3--3
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการเรียนรู้-3--3
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อื่นๆ-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อื่นๆ-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนพิการทั้งหมด-117-18
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางสติปัญญา--1-1
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการเรียนรู้-116-17
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อื่นๆ-----
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนพิการทั้งหมด-7--7
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางสติปัญญา-1--1
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการเรียนรู้-6--6
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อื่นๆ-----
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อื่นๆ-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อื่นๆ-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางสติปัญญา-1--1
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อื่นๆ-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการเรียนรู้-4--4
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อื่นๆ-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนพิการทั้งหมด-16--16
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-2--2
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการเรียนรู้-13--13
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อื่นๆ-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนพิการทั้งหมด-1519-34
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการเรียนรู้-1519-34
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อื่นๆ-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนพิการทั้งหมด-11--11
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการเรียนรู้-9--9
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-1--1
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการออทิสติก-1--1
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อื่นๆ-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อื่นๆ-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนพิการทั้งหมด-95-14
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการเรียนรู้-95-14
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อื่นๆ-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนพิการทั้งหมด11--2
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางสติปัญญา-1--1
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการออทิสติก1---1
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อื่นๆ-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนพิการทั้งหมด-137-20
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการเรียนรู้-127-19
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการออทิสติก-1--1
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อื่นๆ-----
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อื่นๆ-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อื่นๆ-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนพิการทั้งหมด-22--22
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการเรียนรู้-21--21
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการออทิสติก-1--1
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อื่นๆ-----
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อื่นๆ-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อื่นๆ-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อื่นๆ-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อื่นๆ-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อื่นๆ-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนพิการทั้งหมด-1110-21
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางสติปัญญา-2--2
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการเรียนรู้-79-16
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-21-3
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อื่นๆ-----
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อื่นๆ-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อื่นๆ-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อื่นๆ-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนพิการทั้งหมด-21-3
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางสติปัญญา-1--1
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการเรียนรู้-11-2
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อื่นๆ-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อื่นๆ-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อื่นๆ-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อื่นๆ-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อื่นๆ-----
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนพิการทั้งหมด-413-17
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการเรียนรู้-413-17
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อื่นๆ-----
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนพิการทั้งหมด-46-10
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางสติปัญญา-1--1
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการเรียนรู้-26-8
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการออทิสติก-1--1
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อื่นๆ-----
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนพิการทั้งหมด-12--12
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการเรียนรู้-12--12
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อื่นๆ-----
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนพิการทั้งหมด-68-14
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการเรียนรู้-68-14
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อื่นๆ-----
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อื่นๆ-----
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อื่นๆ-----
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อื่นๆ-----
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อื่นๆ-----
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อื่นๆ-----
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนพิการทั้งหมด-6--6
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการเรียนรู้-4--4
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการพูดและภาษา-1--1
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อื่นๆ-----
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อื่นๆ-----
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อื่นๆ-----
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการเรียนรู้-4--4
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อื่นๆ-----
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนพิการทั้งหมด--3-3
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการเรียนรู้--3-3
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อื่นๆ-----
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนพิการทั้งหมด-12--12
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการเรียนรู้-10--10
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-1--1
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อื่นๆ-----
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อื่นๆ-----
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการเรียนรู้-4--4
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อื่นๆ-----
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนพิการทั้งหมด-5--5
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการเรียนรู้-5--5
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อื่นๆ-----
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อื่นๆ-----
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนพิการทั้งหมด-9--9
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการเรียนรู้-8--8
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อื่นๆ-----
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนพิการทั้งหมด-41-5
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางสติปัญญา-1--1
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการเรียนรู้-31-4
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อื่นๆ-----
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อื่นๆ-----
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อื่นๆ-----
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนพิการทั้งหมด-173-20
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการเรียนรู้-162-18
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--1-1
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อื่นๆ-----
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อื่นๆ-----
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนพิการทั้งหมด-22--22
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางสติปัญญา-1--1
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการเรียนรู้-21--21
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อื่นๆ-----
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อื่นๆ-----
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนพิการทั้งหมด-2212-34
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางสติปัญญา-2--2
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการเรียนรู้-2012-32
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อื่นๆ-----
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนพิการทั้งหมด-----
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการเรียนรู้-----
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อื่นๆ-----
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนพิการทั้งหมด-15--15
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการได้ยิน-1--1
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-1--1
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการเรียนรู้-13--13
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อื่นๆ-----
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนพิการทั้งหมด-1--1
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการเรียนรู้-1--1
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อื่นๆ-----
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนพิการทั้งหมด-4--4
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการเรียนรู้-4--4
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อื่นๆ-----
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนพิการทั้งหมด-243-27
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการได้ยิน-1--1
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางสติปัญญา-----
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-11-2
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการเรียนรู้-222-24
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อื่นๆ-----
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนพิการทั้งหมด-44-8
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางสติปัญญา--1-1
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการเรียนรู้-43-7
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการพูดและภาษา-----
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการออทิสติก-----
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อื่นๆ-----
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) นักเรียนพิการทั้งหมด-2011-31
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ความพิการทางการมองเห็น-----
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ความพิการทางการได้ยิน-----
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักพนมดงร