วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

ห้องเรียนปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย000547544 -3
ระดับประถมศึกษา0001,7181,701 -17
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น000301291 -10
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00099
รวม0002,5752,545 -30