จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-1

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1,7765,7971,207498,829
เดินเท้า332462464529
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1,4994,673754126,938
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ244875207331,359
จักรยานยืมเรียน-3--3
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.193817--1,010
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เดินเท้า16--7
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ124474--598
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ68336--404
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) จักรยานยืมเรียน-1--1
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030001 อนุบาลปราสาทศึกษาคารปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เดินเท้า1---1
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) จักรยานยืมเรียน-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030002 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.131920-52
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เดินเท้า--3-3
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ121615-43
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ132-6
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) จักรยานยืมเรียน-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030003 บ้านตาเสาะปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-10--10
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เดินเท้า-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8--8
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) จักรยานยืมเรียน-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030004 บ้านสีโคปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3159--162
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เดินเท้า-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3151--154
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8--8
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) จักรยานยืมเรียน-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030005 ปราสาทปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-17--17
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เดินเท้า-1--1
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-15--15
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) จักรยานยืมเรียน-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030006 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)ปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.122--23
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เดินเท้า-1--1
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ120--21
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) จักรยานยืมเรียน-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030007 บ้านทำนบปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17564-77
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เดินเท้า-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ16523-71
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ141-6
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) จักรยานยืมเรียน-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030008 อมรินทราวารีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7--7
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เดินเท้า-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) จักรยานยืมเรียน-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030009 บ้านจบกปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-71-8
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เดินเท้า-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) จักรยานยืมเรียน-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030010 บ้านโคกทมปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เดินเท้า-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) จักรยานยืมเรียน-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030011 บ้านสวายซอปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5213-29
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เดินเท้า-1--1
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5172-24
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-31-4
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) จักรยานยืมเรียน-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030012 บ้านกะดาดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.24--6
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เดินเท้า-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2---2
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) จักรยานยืมเรียน-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030013 บ้านโคลดปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.39--12
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เดินเท้า-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ39--12
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) จักรยานยืมเรียน-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030014 บ้านจรูกแขวะปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.393842-119
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เดินเท้า-22-4
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ383335-106
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ135-9
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) จักรยานยืมเรียน-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030015 บ้านกูนปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.413--17
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เดินเท้า-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ412--16
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) จักรยานยืมเรียน-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030016 บ้านรันเดงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เดินเท้า-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) จักรยานยืมเรียน-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030017 บ้านตายัวะปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13435-61
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เดินเท้า-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13415-59
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) จักรยานยืมเรียน-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030018 บ้านตาวรปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.221--23
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เดินเท้า-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ221--23
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) จักรยานยืมเรียน-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030019 บ้านกาบกระบือปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เดินเท้า-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) จักรยานยืมเรียน-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030020 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1426--40
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เดินเท้า-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ826--34
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ6---6
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) จักรยานยืมเรียน-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030021 รัฐประชาสามัคคีปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.49151--200
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เดินเท้า13--4
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ48145--193
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) จักรยานยืมเรียน-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030022 บ้านโพธิ์กองปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เดินเท้า-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) จักรยานยืมเรียน-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030023 บ้านเชื้อเพลิงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.82031-59
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เดินเท้า--1-1
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ71829-54
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ121-4
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) จักรยานยืมเรียน-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030024 บ้านโชคนาสามปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8--8
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เดินเท้า-1--1
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) จักรยานยืมเรียน-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030025 บ้านเจ้าคุณปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.272536-88
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เดินเท้า-11-2
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ261432-72
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1103-14
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) จักรยานยืมเรียน-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030026 บ้านมะเมียงปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.910--19
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เดินเท้า-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ96--15
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) จักรยานยืมเรียน-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030027 มหาราช ๔ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6--6
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เดินเท้า-4--4
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) จักรยานยืมเรียน-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030028 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17--8
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เดินเท้า-2--2
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15--6
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) จักรยานยืมเรียน-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030029 บ้านจีกแดกปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.118--19
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เดินเท้า-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-17--17
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) จักรยานยืมเรียน-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030030 บ้านหนองปรือปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เดินเท้า-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) จักรยานยืมเรียน-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030031 บ้านนาครองปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เดินเท้า-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) จักรยานยืมเรียน-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030032 บ้านตานีปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2033--53
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เดินเท้า-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2032--52
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) จักรยานยืมเรียน-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030033 บ้านโคกจำเริญปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1439--53
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เดินเท้า-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1236--48
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23--5
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) จักรยานยืมเรียน-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030034 บ้านตาเตียวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.113--14
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เดินเท้า-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ113--14
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) จักรยานยืมเรียน-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030035 บ้านสวายปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.25--7
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เดินเท้า-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2---2
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) จักรยานยืมเรียน-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030036 บ้านลำพุกปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.64--10
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เดินเท้า-3--3
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ61--7
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) จักรยานยืมเรียน-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030037 บ้านโชคปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.69--15
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เดินเท้า-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ69--15
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) จักรยานยืมเรียน-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030038 บ้านตาเบาปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-10--10
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เดินเท้า-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-9--9
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) จักรยานยืมเรียน-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030039 บ้านตะคร้อปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.68--14
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เดินเท้า-1--1
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ67--13
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) จักรยานยืมเรียน-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030040 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.151742-74
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เดินเท้า--2-2
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ151637-68
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--3-3
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) จักรยานยืมเรียน-1--1
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030041 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เดินเท้า-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) จักรยานยืมเรียน-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030042 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.916--25
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เดินเท้า-3--3
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ913--22
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) จักรยานยืมเรียน-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030043 บ้านเจริญสุขปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.132311-47
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เดินเท้า--1-1
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ132310-46
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) จักรยานยืมเรียน-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030044 บ้านหนองหรี่ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เดินเท้า-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) จักรยานยืมเรียน-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030045 บ้านกำไสจานปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.625--31
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เดินเท้า-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ620--26
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) จักรยานยืมเรียน-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030046 บ้านสะพานหันปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.727--34
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เดินเท้า-3--3
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ624--30
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) จักรยานยืมเรียน-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030047 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เดินเท้า-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) จักรยานยืมเรียน-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030048 บ้านลำดวนพัฒนาปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.87819-105
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เดินเท้า-12-3
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ67411-91
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ236-11
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) จักรยานยืมเรียน-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030049 วันเจริญสามัคคีปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1029--39
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เดินเท้า-1--1
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1026--36
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) จักรยานยืมเรียน-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030050 บ้านไทรปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-36--36
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เดินเท้า-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-35--35
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) จักรยานยืมเรียน-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030051 บ้านอำปึลกงปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.298539-153
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เดินเท้า--2-2
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ297030-129
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-157-22
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) จักรยานยืมเรียน-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030052 บ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์)ปราสาทปราสาท ๔ (ตาเบากันตวจไทร) อายุนอกเกณฑ์-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.228928-139
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เดินเท้า-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ228927-138
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) จักรยานยืมเรียน-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030053 เจริญราษฎร์วิทยาปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2---2
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เดินเท้า-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) จักรยานยืมเรียน-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030054 บ้านพนมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-25--25
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เดินเท้า-1--1
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-24--24
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) จักรยานยืมเรียน-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030055 บ้านบุอันโนงปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.63947-92
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เดินเท้า--4-4
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ63940-85
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--3-3
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) จักรยานยืมเรียน-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030056 บ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา)ปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1524--39
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เดินเท้า-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1524--39
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) จักรยานยืมเรียน-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030057 บ้านปราสาทปราสาทปราสาท ๕ (โคกยางทมอ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.84318-69
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เดินเท้า-11-2
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ84017-65
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) จักรยานยืมเรียน-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030058 บ้านคลองปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-20--20
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เดินเท้า-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-19--19
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) จักรยานยืมเรียน-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030059 นิคมสร้างตนเองปราสาท 1ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.126728-107
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เดินเท้า-1--1
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ126327-102
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-31-4
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) จักรยานยืมเรียน-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030060 นิคมสร้างตนเองปราสาทปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.815--23
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เดินเท้า-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ515--20
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3---3
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) จักรยานยืมเรียน-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030061 บ้านละลมระไซปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.148--49
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เดินเท้า-2--2
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ144--45
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) จักรยานยืมเรียน-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030062 บ้านบักดอกปราสาทปราสาท ๓ (ทุ่งมนสมุด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-14--14
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เดินเท้า-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-14--14
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) จักรยานยืมเรียน-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030063 บ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง)ปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.845--53
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เดินเท้า-1--1
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ543--48
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ31--4
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) จักรยานยืมเรียน-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030064 บ้านสองสะโกมปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.34--7
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เดินเท้า-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ33--6
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) จักรยานยืมเรียน-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030065 ไพลศึกษาคารปราสาทปราสาท ๖ (หนองใหญ่โคกสะอาด) อายุนอกเกณฑ์-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2315--38
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เดินเท้า-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2315--38
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) จักรยานยืมเรียน-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030066 สุวรรณาคารสงเคราะห์ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เดินเท้า-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) จักรยานยืมเรียน-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030067 บ้านสมุดปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เดินเท้า-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) จักรยานยืมเรียน-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030068 บ้านหนองยาวปราสาทปราสาท ๘ (โชคนาสาม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เดินเท้า-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) จักรยานยืมเรียน-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030069 บ้านหนองใหญ่ปราสาทปราสาท ๒ (ประทัดบุเพลิงไพล) อายุนอกเกณฑ์-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.111--12
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เดินเท้า-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ110--11
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) จักรยานยืมเรียน-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030070 บ้านปลัดปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.21--3
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เดินเท้า-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21--3
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) จักรยานยืมเรียน-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030071 บ้านสำโรง(บางมด 2514)ปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-10--10
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เดินเท้า-1--1
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8--8
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) จักรยานยืมเรียน-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030072 บ้านก็วลปราสาทปราสาท ๑ (ปราสาท) อายุนอกเกณฑ์-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-63-9
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เดินเท้า-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--3-3
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) จักรยานยืมเรียน-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030073 บ้านเสกกองปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.25812-72
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เดินเท้า-117-18
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2455-52
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) จักรยานยืมเรียน-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030074 บ้านลังโกมปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เดินเท้า-1--1
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) จักรยานยืมเรียน-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030075 บ้านกระวันปราสาทปราสาท ๗ (ตานีปรือ) อายุนอกเกณฑ์-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11524155-411
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เดินเท้า-8--8
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ9312242-257
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2211113-146
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) จักรยานยืมเรียน-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030076 อนุบาลกาบเชิงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.25--7
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เดินเท้า-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15--6
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) จักรยานยืมเรียน-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030077 บ้านปราสาทเบงกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8--8
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เดินเท้า-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) จักรยานยืมเรียน-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030078 บ้านบักจรังกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.22--4
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เดินเท้า-1--1
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21--3
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) จักรยานยืมเรียน-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030079 เพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23--5
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เดินเท้า-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22--4
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) จักรยานยืมเรียน-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030080 หวลถวิลวิทยากาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.112-4
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เดินเท้า-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ112-4
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) จักรยานยืมเรียน-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030081 บ้านคูตันกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-52-7
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เดินเท้า-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-52-7
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) จักรยานยืมเรียน-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030082 บ้านโคกสะอาดกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-121-13
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เดินเท้า-2--2
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-91-10
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) จักรยานยืมเรียน-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030083 บ้านหนองโยโคกปืดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เดินเท้า-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) จักรยานยืมเรียน-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030084 บ้านราวนครกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.33145-52
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เดินเท้า--2-2
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ33102-45
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-41-5
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) จักรยานยืมเรียน-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030085 บ้านโคกตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.821--29
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เดินเท้า-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ818--26
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) จักรยานยืมเรียน-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030086 บ้านจารย์กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7--7
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เดินเท้า-1--1
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) จักรยานยืมเรียน-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030087 เกษตรอีสานสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.193-13
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เดินเท้า-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ171-9
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-22-4
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) จักรยานยืมเรียน-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030088 บ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙)กาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2450--74
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เดินเท้า-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2448--72
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) จักรยานยืมเรียน-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030089 บ้านถนนชัยกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เดินเท้า-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) จักรยานยืมเรียน-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030090 บ้านโนนทองกาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เดินเท้า-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) จักรยานยืมเรียน-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030091 บ้านกู่กาบเชิงกาบเชิง ๑ (เขื่อนตาเกาว์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1915--34
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เดินเท้า12--3
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1813--31
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) จักรยานยืมเรียน-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030092 บ้านโพนทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.76--13
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เดินเท้า-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ76--13
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) จักรยานยืมเรียน-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030093 แสงทองสมบูรณ์วิทยากาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13636-82
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เดินเท้า-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13594-76
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-42-6
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) จักรยานยืมเรียน-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030094 บ้านโจรกกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.295730-116
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เดินเท้า51522-42
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ24426-72
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) จักรยานยืมเรียน-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030095 บ้านด่านกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.261-9
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เดินเท้า-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ261-9
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) จักรยานยืมเรียน-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030096 บ้านเกษตรถาวรกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.26--8
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เดินเท้า-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ26--8
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) จักรยานยืมเรียน-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030097 เรืองเจริญพัฒนากาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.617--23
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เดินเท้า-1--1
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ615--21
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) จักรยานยืมเรียน-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030098 บ้านสกลกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.295-16
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เดินเท้า-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ295-16
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) จักรยานยืมเรียน-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030099 บ้านตะเคียนกาบเชิงกาบเชิง ๒ (ช่องจอม) อายุนอกเกณฑ์-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.353--56
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เดินเท้า-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-42--42
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ311--14
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) จักรยานยืมเรียน-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030100 นิคมสร้างตนเองปราสาท2กาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.29798-116
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เดินเท้า-21-3
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ29706-105
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-71-8
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) จักรยานยืมเรียน-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030101 บ้านสระทองกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.274122-90
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เดินเท้า-17-8
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ263915-80
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) จักรยานยืมเรียน-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030102 ประชาสามัคคีกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.786822-168
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เดินเท้า-73-10
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ16014-75
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ7715-83
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) จักรยานยืมเรียน-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030103 บ้านแนงมุดกาบเชิงกาบเชิง ๓ (เขาแหลมพนมซอร์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.114--15
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เดินเท้า-3--3
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ111--12
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) จักรยานยืมเรียน-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030104 บ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2435--59
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เดินเท้า-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1030--40
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ145--19
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) จักรยานยืมเรียน-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030105 บ้านแยงมิตรภาพที่ 146สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.18--9
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เดินเท้า-1--1
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15--6
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) จักรยานยืมเรียน-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030106 บ้านโนนสบายสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เดินเท้า-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) จักรยานยืมเรียน-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030107 บ้านถนนสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-32-5
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เดินเท้า-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-31-4
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) จักรยานยืมเรียน-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030108 บ้านโคกรัมย์สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.7224-33
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เดินเท้า-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ7214-32
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) จักรยานยืมเรียน-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030109 สหราษฎร์วิทยาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2524-49
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เดินเท้า--3-3
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2420-44
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) จักรยานยืมเรียน-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030110 บ้านขอนแตกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.52--7
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เดินเท้า-1--1
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ51--6
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) จักรยานยืมเรียน-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030111 บ้านอาวอกสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.84251-101
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เดินเท้า-2833-61
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ81418-40
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) จักรยานยืมเรียน-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030112 บ้านโตงน้อยสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.27--9
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เดินเท้า-1--1
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ24--6
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) จักรยานยืมเรียน-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030113 บ้านตอกตราสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.264436-106
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เดินเท้า--20-20
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ264415-85
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) จักรยานยืมเรียน-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030114 หนองโสนวิทยาสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เดินเท้า-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) จักรยานยืมเรียน-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030115 สุขพรหมมีศรัทธาญาติสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.524--29
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เดินเท้า-19--19
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ53--8
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) จักรยานยืมเรียน-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030116 บ้านศรีมงคลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เดินเท้า-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) จักรยานยืมเรียน-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030117 ดมวิทยาคารสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3511--46
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เดินเท้า-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3511--46
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) จักรยานยืมเรียน-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030118 บ้านสนบสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2274-33
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เดินเท้า--1-1
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2223-27
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) จักรยานยืมเรียน-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030119 บ้านเถกิงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เดินเท้า-1--1
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) จักรยานยืมเรียน-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030120 บ้านกะปูสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1849--67
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เดินเท้า-12--12
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1834--52
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) จักรยานยืมเรียน-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030121 บ้านตาคงสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7--7
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เดินเท้า-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) จักรยานยืมเรียน-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030122 จตุคามวิทยาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เดินเท้า-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) จักรยานยืมเรียน-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030123 บ้านห้วยปูนสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17--8
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เดินเท้า-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17--8
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) จักรยานยืมเรียน-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030124 บ้านสนวนสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.435--39
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เดินเท้า-2--2
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ433--37
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) จักรยานยืมเรียน-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030125 บ้านขนาดมอญสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11614-31
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เดินเท้า--6-6
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ192-12
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-76-13
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) จักรยานยืมเรียน-----
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030126 บ้านตาแตรวทัพดัดสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.323--26
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เดินเท้า-2--2
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ320--23
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) จักรยานยืมเรียน-----
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030127 บ้านปวงตึกสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เดินเท้า-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) จักรยานยืมเรียน-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030128 บ้านห้วยสิงห์สังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1917--36
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เดินเท้า-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1917--36
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) จักรยานยืมเรียน-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030129 บ้านภูมินิยมพัฒนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เดินเท้า-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) จักรยานยืมเรียน-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030130 สตรีวิทยาสมาคมสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เดินเท้า-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) จักรยานยืมเรียน-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030131 บ้านคะนาสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เดินเท้า-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) จักรยานยืมเรียน-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030132 บ้านทัพทันสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.145421-89
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เดินเท้า--1-1
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ145420-88
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) จักรยานยืมเรียน-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030133 บ้านเลิศอรุณสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6--6
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เดินเท้า-1--1
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) จักรยานยืมเรียน-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030134 บ้านเสรียงสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เดินเท้า-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) จักรยานยืมเรียน-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030135 บ้านร่มเย็นสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.5167-28
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เดินเท้า-2--2
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ5146-25
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) จักรยานยืมเรียน-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030136 บ้านลำหาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2---2
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เดินเท้า1---1
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) จักรยานยืมเรียน-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030137 บ้านโนนเจริญสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.145025-89
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เดินเท้า1515-21
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13449-66
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) จักรยานยืมเรียน-----
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030138 บ้านวังปลัดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-144-18
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เดินเท้า-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-144-18
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) จักรยานยืมเรียน-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030139 บ้านตาพรามสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เดินเท้า-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) จักรยานยืมเรียน-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030140 บ้านศาลาสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.35--8
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เดินเท้า-----
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ34--7
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) จักรยานยืมเรียน-----
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030141 บ้านชำเบงสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.214--16
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เดินเท้า-1--1
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ213--15
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) จักรยานยืมเรียน-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030142 บ้านลันแต้สังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เดินเท้า-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) จักรยานยืมเรียน-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030143 บ้านกะเลงเวกทับทิมสยามสังขะสังขะ ๔ (ดม เทพรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-13--13
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เดินเท้า-7--7
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) จักรยานยืมเรียน-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030144 บ้านโคกไทรสังขะสังขะ ๓ (ตาตุม จารย์) อายุนอกเกณฑ์-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เดินเท้า-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) จักรยานยืมเรียน-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030145 บ้านโพธิ์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เดินเท้า-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) จักรยานยืมเรียน-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030146 บ้านอังกอลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.277621-124
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เดินเท้า-32-5
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ277218-117
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) จักรยานยืมเรียน-----
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030147 บ้านจารย์สังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.16--7
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เดินเท้า-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) จักรยานยืมเรียน-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030148 บ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ)สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.23--5
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เดินเท้า-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22--4
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) จักรยานยืมเรียน-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030149 บ้านโพนชายสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.111--12
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เดินเท้า-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ110--11
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) จักรยานยืมเรียน-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030150 บ้านชำสมิงสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.227024-116
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เดินเท้า-11-2
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ215314-88
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1169-26
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) จักรยานยืมเรียน-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030151 บ้านศาลาสามัคคีสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-15--15
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เดินเท้า-1--1
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-14--14
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) จักรยานยืมเรียน-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030152 บ้านพรหมสะอาดสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12217-40
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เดินเท้า--1-1
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11814-33
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-42-6
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) จักรยานยืมเรียน-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030153 ราษฎร์พัฒนาสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.49--13
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เดินเท้า-1--1
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ48--12
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) จักรยานยืมเรียน-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030154 บ้านหนองขี้เหล็กสังขะสังขะ ๑ (พุทธรักษา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.58225-112
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เดินเท้า111-3
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ47718-99
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-46-10
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) จักรยานยืมเรียน-----
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030155 บ้านพระแก้วสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2296-37
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เดินเท้า-2--2
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2255-32
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-3
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) จักรยานยืมเรียน-----
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030156 บ้านกระสังสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1---1
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เดินเท้า-----
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) จักรยานยืมเรียน-----
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030157 บ้านแสนกางสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.818--26
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เดินเท้า-1--1
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ814--22
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) จักรยานยืมเรียน-----
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030158 สหมิตรวิทยาสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.582-15
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เดินเท้า11--2
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ461-11
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) จักรยานยืมเรียน-----
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030159 บ้านสะกาดสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.274-13
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เดินเท้า-21-3
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ253-10
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) จักรยานยืมเรียน-----
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030160 บ้านตาโมมสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.110--11
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เดินเท้า-----
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ110--11
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) จักรยานยืมเรียน-----
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030161 บ้านจังเอิลสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-27--27
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เดินเท้า-1--1
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-26--26
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) จักรยานยืมเรียน-----
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030162 บ้านหลักสังขะสังขะ ๕ (ศรีบูรพา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เดินเท้า-----
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) จักรยานยืมเรียน-----
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030163 จัดสรรที่ดินสงเคราะห์สังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.10340564-572
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เดินเท้า-22-4
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ10228511-398
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ111751-169
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) จักรยานยืมเรียน-1--1
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030164 สังขะวิทยาคมสังขะสังขะ ๒ (กระเทียมสะกาดก้าวหน้า) อายุนอกเกณฑ์-----
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1854--72
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เดินเท้า11--2
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1650--66
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) จักรยานยืมเรียน-----
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030165 บ้านสังขะสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1410-24
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เดินเท้า-----
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-147-21
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--3-3
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) จักรยานยืมเรียน-----
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030166 บ้านศรีนวลสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.123611-59
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เดินเท้า-1--1
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12297-48
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-64-10
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) จักรยานยืมเรียน-----
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030167 บ้านโดงสังขะสังขะ ๖ (ทับขอน) อายุนอกเกณฑ์-----
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-5--5
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เดินเท้า-----
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) จักรยานยืมเรียน-----
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030168 บ้านโชคบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--1-1
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เดินเท้า-----
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) จักรยานยืมเรียน-----
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030169 บ้านจรัสบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.26--8
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เดินเท้า-----
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ26--8
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) จักรยานยืมเรียน-----
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030170 กลาโหมราชเสนา 2บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.29--11
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เดินเท้า-1--1
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ27--9
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) จักรยานยืมเรียน-----
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030171 บ้านโอทะลันบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.27--9
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เดินเท้า-2--2
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ25--7
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) จักรยานยืมเรียน-----
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030172 บ้านตาวังบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1---1
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เดินเท้า-----
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) จักรยานยืมเรียน-----
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030173 บ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.16--7
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เดินเท้า-----
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ16--7
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) จักรยานยืมเรียน-----
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030174 บ้านนาบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.110--11
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เดินเท้า-----
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ19--10
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) จักรยานยืมเรียน-----
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030175 บ้านจบกบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-56-11
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เดินเท้า--1-1
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-54-9
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) จักรยานยืมเรียน-----
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030176 บ้านหนองโจงโลงบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.25--7
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เดินเท้า-----
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ25--7
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) จักรยานยืมเรียน-----
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030177 บ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เดินเท้า-----
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) จักรยานยืมเรียน-----
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030178 บ้านออดราษฎร์สามัคคีบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.241-7
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เดินเท้า--1-1
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ23--5
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) จักรยานยืมเรียน-----
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030179 บ้านบัวเชดบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4654--100
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เดินเท้า-1--1
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2541--66
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2112--33
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) จักรยานยืมเรียน-----
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030180 อนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ)บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2894--122
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เดินเท้า-----
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2893--121
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) จักรยานยืมเรียน-----
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030181 บ้านโนนสังข์บัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2515628
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เดินเท้า-1--1
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2411-17
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--4610
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) จักรยานยืมเรียน-----
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030182 บ้านสะเดาบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.46419-87
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เดินเท้า-69-15
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4586-68
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--4-4
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) จักรยานยืมเรียน-----
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030183 บ้านสนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1315--28
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เดินเท้า-----
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1315--28
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) จักรยานยืมเรียน-----
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030184 บ้านสำเภาลูนบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เดินเท้า-----
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) จักรยานยืมเรียน-----
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030185 บ้านไทยเดิมบัวเชดบัวเชด ๒ (วังสะเภา) อายุนอกเกณฑ์-----
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เดินเท้า-----
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) จักรยานยืมเรียน-----
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030186 บ้านโคกสมองบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เดินเท้า-----
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) จักรยานยืมเรียน-----
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030187 บ้านสวาทบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.194212-73
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เดินเท้า-14-5
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ19408-67
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) จักรยานยืมเรียน-----
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030188 บ้านอาโพนบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.42112-37
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เดินเท้า-12-3
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4178-29
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-32-5
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) จักรยานยืมเรียน-----
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030189 บ้านสะแรบัวเชดบัวเชด ๑ (ไตรคีรี) อายุนอกเกณฑ์-----
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-84-12
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เดินเท้า-1--1
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-73-10
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) จักรยานยืมเรียน-----
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030190 บ้านโคกกลางพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030191 บ้านสระแก้วพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.51813-36
32030191 บ้านสระแก้วพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เดินเท้า-----
32030191 บ้านสระแก้วพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ51712-34
32030191 บ้านสระแก้วพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
32030191 บ้านสระแก้วพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) จักรยานยืมเรียน-----
32030191 บ้านสระแก้วพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030191 บ้านสระแก้วพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030192 บ้านโคกโบสถ์พนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32030192 บ้านโคกโบสถ์พนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เดินเท้า-----
32030192 บ้านโคกโบสถ์พนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030192 บ้านโคกโบสถ์พนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030192 บ้านโคกโบสถ์พนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) จักรยานยืมเรียน-----
32030192 บ้านโคกโบสถ์พนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030192 บ้านโคกโบสถ์พนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030193 บ้านโคกกรมพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1285-34
32030193 บ้านโคกกรมพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เดินเท้า-204-24
32030193 บ้านโคกกรมพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-81-9
32030193 บ้านโคกกรมพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
32030193 บ้านโคกกรมพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) จักรยานยืมเรียน-----
32030193 บ้านโคกกรมพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030193 บ้านโคกกรมพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030194 บ้านตาลวกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.79--16
32030194 บ้านตาลวกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เดินเท้า-1--1
32030194 บ้านตาลวกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ77--14
32030194 บ้านตาลวกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030194 บ้านตาลวกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) จักรยานยืมเรียน-----
32030194 บ้านตาลวกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030194 บ้านตาลวกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030195 บ้านศรีสวายพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
32030195 บ้านศรีสวายพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เดินเท้า-----
32030195 บ้านศรีสวายพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
32030195 บ้านศรีสวายพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030195 บ้านศรีสวายพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) จักรยานยืมเรียน-----
32030195 บ้านศรีสวายพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030195 บ้านศรีสวายพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030196 บ้านจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.48--12
32030196 บ้านจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เดินเท้า-----
32030196 บ้านจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ46--10
32030196 บ้านจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32030196 บ้านจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) จักรยานยืมเรียน-----
32030196 บ้านจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030196 บ้านจีกแดกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030197 บ้านละเอาะพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-24--24
32030197 บ้านละเอาะพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เดินเท้า-1--1
32030197 บ้านละเอาะพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-22--22
32030197 บ้านละเอาะพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030197 บ้านละเอาะพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) จักรยานยืมเรียน-----
32030197 บ้านละเอาะพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030197 บ้านละเอาะพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030198 บ้านพนมดินพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.16--7
32030198 บ้านพนมดินพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เดินเท้า-----
32030198 บ้านพนมดินพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ16--7
32030198 บ้านพนมดินพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030198 บ้านพนมดินพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) จักรยานยืมเรียน-----
32030198 บ้านพนมดินพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030198 บ้านพนมดินพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030199 บ้านตาเมียงพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11067-78
32030199 บ้านตาเมียงพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เดินเท้า1165-67
32030199 บ้านตาเมียงพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-91-10
32030199 บ้านตาเมียงพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
32030199 บ้านตาเมียงพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) จักรยานยืมเรียน-----
32030199 บ้านตาเมียงพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030199 บ้านตาเมียงพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030200 บ้านหนองคันนาพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-165-21
32030200 บ้านหนองคันนาพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เดินเท้า--1-1
32030200 บ้านหนองคันนาพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-103-13
32030200 บ้านหนองคันนาพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-61-7
32030200 บ้านหนองคันนาพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) จักรยานยืมเรียน-----
32030200 บ้านหนองคันนาพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030200 บ้านหนองคันนาพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030201 บ้านหนองจูบพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32030201 บ้านหนองจูบพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เดินเท้า-----
32030201 บ้านหนองจูบพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030201 บ้านหนองจูบพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030201 บ้านหนองจูบพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) จักรยานยืมเรียน-----
32030201 บ้านหนองจูบพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030201 บ้านหนองจูบพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030202 บ้านอำปึลพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.8166-30
32030202 บ้านอำปึลพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เดินเท้า-1--1
32030202 บ้านอำปึลพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ8154-27
32030202 บ้านอำปึลพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
32030202 บ้านอำปึลพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) จักรยานยืมเรียน-----
32030202 บ้านอำปึลพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030202 บ้านอำปึลพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030203 บ้านรุนพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.15971178
32030203 บ้านรุนพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เดินเท้า-11-2
32030203 บ้านรุนพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1474658
32030203 บ้านรุนพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-112518
32030203 บ้านรุนพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) จักรยานยืมเรียน-----
32030203 บ้านรุนพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030203 บ้านรุนพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4พนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1010--20
32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4พนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เดินเท้า-----
32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4พนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ109--19
32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4พนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4พนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) จักรยานยืมเรียน-----
32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4พนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030204 นิคมสร้างตนเองปราสาท 4พนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030205 บ้านไทยสันติสุขพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.519--24
32030205 บ้านไทยสันติสุขพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เดินเท้า-4--4
32030205 บ้านไทยสันติสุขพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ514--19
32030205 บ้านไทยสันติสุขพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030205 บ้านไทยสันติสุขพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) จักรยานยืมเรียน-----
32030205 บ้านไทยสันติสุขพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030205 บ้านไทยสันติสุขพนมดงรักพนมดงรัก ๒ (โคกกลางจีกแดก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030207 บ้านอุโลกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1442--56
32030207 บ้านอุโลกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เดินเท้า-----
32030207 บ้านอุโลกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1442--56
32030207 บ้านอุโลกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030207 บ้านอุโลกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) จักรยานยืมเรียน-----
32030207 บ้านอุโลกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) ข้อมูลผิดปกติ-----
32030207 บ้านอุโลกพนมดงรักพนมดงรัก ๑ (พนมดงรัก) อายุนอกเกณฑ์-----
32030208 บ้านเกาะแจนแวนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-43-7
32030208 บ้านเกาะแจนแวนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เดินเท้า-----
32030208 บ้านเกาะแจนแวนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-22-4
32030208 บ้านเกาะแจนแวนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-21-3
32030208 บ้านเกาะแจนแวนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ จักรยานยืมเรียน-----
32030208 บ้านเกาะแจนแวนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ข้อมูลผิดปกติ-----
32030208 บ้านเกาะแจนแวนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030209 บ้านแดงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-77-14
32030209 บ้านแดงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เดินเท้า-----
32030209 บ้านแดงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-44-8
32030209 บ้านแดงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-33-6
32030209 บ้านแดงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ จักรยานยืมเรียน-----
32030209 บ้านแดงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ข้อมูลผิดปกติ-----
32030209 บ้านแดงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030210 บ้านตะโนนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1138-22
32030210 บ้านตะโนนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เดินเท้า--1-1
32030210 บ้านตะโนนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1136-20
32030210 บ้านตะโนนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
32030210 บ้านตะโนนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ จักรยานยืมเรียน-----
32030210 บ้านตะโนนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ข้อมูลผิดปกติ-----
32030210 บ้านตะโนนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030211 บ้านสำโรงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.11--2
32030211 บ้านสำโรงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เดินเท้า1---1
32030211 บ้านสำโรงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030211 บ้านสำโรงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030211 บ้านสำโรงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ จักรยานยืมเรียน-----
32030211 บ้านสำโรงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ข้อมูลผิดปกติ-----
32030211 บ้านสำโรงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030212 บ้านพะเนาว์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32030212 บ้านพะเนาว์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เดินเท้า-----
32030212 บ้านพะเนาว์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030212 บ้านพะเนาว์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030212 บ้านพะเนาว์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ จักรยานยืมเรียน-----
32030212 บ้านพะเนาว์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ข้อมูลผิดปกติ-----
32030212 บ้านพะเนาว์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030213 อนุบาลศรีณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1322-35
32030213 อนุบาลศรีณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เดินเท้า-----
32030213 อนุบาลศรีณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1320-33
32030213 อนุบาลศรีณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
32030213 อนุบาลศรีณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ จักรยานยืมเรียน-----
32030213 อนุบาลศรีณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ข้อมูลผิดปกติ-----
32030213 อนุบาลศรีณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030214 บ้านละมงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.31821-42
32030214 บ้านละมงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เดินเท้า--6-6
32030214 บ้านละมงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ31714-34
32030214 บ้านละมงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
32030214 บ้านละมงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ จักรยานยืมเรียน-----
32030214 บ้านละมงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ข้อมูลผิดปกติ-----
32030214 บ้านละมงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030215 รัฐราษฎร์พัฒนาศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17--8
32030215 รัฐราษฎร์พัฒนาศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เดินเท้า-1--1
32030215 รัฐราษฎร์พัฒนาศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15--6
32030215 รัฐราษฎร์พัฒนาศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030215 รัฐราษฎร์พัฒนาศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ จักรยานยืมเรียน-----
32030215 รัฐราษฎร์พัฒนาศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ข้อมูลผิดปกติ-----
32030215 รัฐราษฎร์พัฒนาศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030216 บ้านมหาชัยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.24--6
32030216 บ้านมหาชัยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เดินเท้า-----
32030216 บ้านมหาชัยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ24--6
32030216 บ้านมหาชัยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030216 บ้านมหาชัยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ จักรยานยืมเรียน-----
32030216 บ้านมหาชัยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ข้อมูลผิดปกติ-----
32030216 บ้านมหาชัยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030217 บ้านโสนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.194-14
32030217 บ้านโสนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เดินเท้า--1-1
32030217 บ้านโสนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ192-12
32030217 บ้านโสนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
32030217 บ้านโสนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ จักรยานยืมเรียน-----
32030217 บ้านโสนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ข้อมูลผิดปกติ-----
32030217 บ้านโสนศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030218 บ้านณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.616--22
32030218 บ้านณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เดินเท้า-----
32030218 บ้านณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ615--21
32030218 บ้านณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030218 บ้านณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ จักรยานยืมเรียน-----
32030218 บ้านณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ข้อมูลผิดปกติ-----
32030218 บ้านณรงค์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030219 บ้านตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.136113280
32030219 บ้านตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เดินเท้า---44
32030219 บ้านตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1287642
32030219 บ้านตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-842234
32030219 บ้านตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒จักรยานยืมเรียน-----
32030219 บ้านตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ข้อมูลผิดปกติ-----
32030219 บ้านตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซวศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1163-20
32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซวศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เดินเท้า-----
32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซวศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1152-18
32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซวศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซวศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒จักรยานยืมเรียน-----
32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซวศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ข้อมูลผิดปกติ-----
32030220 บ้านฉลีกหนองมะแซวศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030221 บ้านเตาแดกศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32030221 บ้านเตาแดกศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เดินเท้า-----
32030221 บ้านเตาแดกศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030221 บ้านเตาแดกศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030221 บ้านเตาแดกศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒จักรยานยืมเรียน-----
32030221 บ้านเตาแดกศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ข้อมูลผิดปกติ-----
32030221 บ้านเตาแดกศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030222 บ้านโนนทองศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.31--4
32030222 บ้านโนนทองศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เดินเท้า-----
32030222 บ้านโนนทองศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21--3
32030222 บ้านโนนทองศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
32030222 บ้านโนนทองศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒จักรยานยืมเรียน-----
32030222 บ้านโนนทองศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ข้อมูลผิดปกติ-----
32030222 บ้านโนนทองศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030223 บ้านเกาะตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3185-26
32030223 บ้านเกาะตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เดินเท้า241-7
32030223 บ้านเกาะตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1131-15
32030223 บ้านเกาะตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-13-4
32030223 บ้านเกาะตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒จักรยานยืมเรียน-----
32030223 บ้านเกาะตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ข้อมูลผิดปกติ-----
32030223 บ้านเกาะตรวจศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030224 บ้านหนองหว้าศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.137-11
32030224 บ้านหนองหว้าศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เดินเท้า-----
32030224 บ้านหนองหว้าศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ131-5
32030224 บ้านหนองหว้าศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--6-6
32030224 บ้านหนองหว้าศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒จักรยานยืมเรียน-----
32030224 บ้านหนองหว้าศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ข้อมูลผิดปกติ-----
32030224 บ้านหนองหว้าศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030225 บ้านน้อยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
32030225 บ้านน้อยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เดินเท้า-----
32030225 บ้านน้อยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
32030225 บ้านน้อยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030225 บ้านน้อยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒จักรยานยืมเรียน-----
32030225 บ้านน้อยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ข้อมูลผิดปกติ-----
32030225 บ้านน้อยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030226 ไพลอำนวยวิทย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-2--2
32030226 ไพลอำนวยวิทย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เดินเท้า-----
32030226 ไพลอำนวยวิทย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32030226 ไพลอำนวยวิทย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030226 ไพลอำนวยวิทย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒จักรยานยืมเรียน-----
32030226 ไพลอำนวยวิทย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ข้อมูลผิดปกติ-----
32030226 ไพลอำนวยวิทย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030227 บ้านกล้วยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.151--16
32030227 บ้านกล้วยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เดินเท้า15---15
32030227 บ้านกล้วยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030227 บ้านกล้วยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030227 บ้านกล้วยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒จักรยานยืมเรียน-----
32030227 บ้านกล้วยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ข้อมูลผิดปกติ-----
32030227 บ้านกล้วยศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030228 พระจันทร์ศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.310--13
32030228 พระจันทร์ศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เดินเท้า-----
32030228 พระจันทร์ศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ38--11
32030228 พระจันทร์ศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32030228 พระจันทร์ศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒จักรยานยืมเรียน-----
32030228 พระจันทร์ศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ข้อมูลผิดปกติ-----
32030228 พระจันทร์ศรีสุขศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เดินเท้า-----
32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒จักรยานยืมเรียน-----
32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ข้อมูลผิดปกติ-----
32030229 บ้านขยูงทองยางภิรมย์ศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030230 วิทยาราษฎร์นุกูลศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4012-52
32030230 วิทยาราษฎร์นุกูลศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เดินเท้า-----
32030230 วิทยาราษฎร์นุกูลศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-241-25
32030230 วิทยาราษฎร์นุกูลศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1611-27
32030230 วิทยาราษฎร์นุกูลศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ จักรยานยืมเรียน-----
32030230 วิทยาราษฎร์นุกูลศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ ข้อมูลผิดปกติ-----
32030230 วิทยาราษฎร์นุกูลศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๑ อายุนอกเกณฑ์-----
32030231 บ้านหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.114-6
32030231 บ้านหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เดินเท้า--1-1
32030231 บ้านหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12-3
32030231 บ้านหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1-1-2
32030231 บ้านหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒จักรยานยืมเรียน-----
32030231 บ้านหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ข้อมูลผิดปกติ-----
32030231 บ้านหนองแวงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030232 บ้านกุงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1--1
32030232 บ้านกุงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เดินเท้า-----
32030232 บ้านกุงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030232 บ้านกุงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030232 บ้านกุงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒จักรยานยืมเรียน-----
32030232 บ้านกุงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ข้อมูลผิดปกติ-----
32030232 บ้านกุงศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030233 บ้านคูขาดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
32030233 บ้านคูขาดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เดินเท้า-----
32030233 บ้านคูขาดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
32030233 บ้านคูขาดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
32030233 บ้านคูขาดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒จักรยานยืมเรียน-----
32030233 บ้านคูขาดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ข้อมูลผิดปกติ-----
32030233 บ้านคูขาดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----
32030234 บ้านตราดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2448--72
32030234 บ้านตราดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เดินเท้า-1--1
32030234 บ้านตราดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2447--71
32030234 บ้านตราดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
32030234 บ้านตราดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒จักรยานยืมเรียน-----
32030234 บ้านตราดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒ข้อมูลผิดปกติ-----
32030234 บ้านตราดศรีณรงค์ศรีณรงค์ ๒อายุนอกเกณฑ์-----


ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
Version.