แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
32030001 โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร กังแอนปราสาท
32030002 โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) กังแอนปราสาท
32030003 โรงเรียนบ้านตาเสาะ กังแอนปราสาท
32030004 โรงเรียนบ้านสีโค กังแอนปราสาท
32030005 โรงเรียนปราสาท กังแอนปราสาท
32030006 โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) โชคนาสามปราสาท
32030007 โรงเรียนบ้านทำนบ โชคนาสามปราสาท
32030008 โรงเรียนอมรินทราวารี ตาเบาปราสาท
32030009 โรงเรียนบ้านจบก ตาเบาปราสาท
32030010 โรงเรียนบ้านโคกทม ตาเบาปราสาท
32030011 โรงเรียนบ้านสวายซอ ทมอปราสาท
32030012 โรงเรียนบ้านกะดาด ทมอปราสาท
32030013 โรงเรียนบ้านโคลด ทมอปราสาท
32030014 โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ ทมอปราสาท
32030015 โรงเรียนบ้านกูน บ้านไทรปราสาท
32030016 โรงเรียนบ้านรันเดง บ้านไทรปราสาท
32030017 โรงเรียนบ้านตายัวะ บ้านไทรปราสาท
32030018 โรงเรียนบ้านตาวร บ้านพลวงปราสาท
32030019 โรงเรียนบ้านกาบกระบือ บ้านพลวงปราสาท
32030020 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 3 ประทัดบุปราสาท
32030021 โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี โคกยางปราสาท
32030022 โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง โคกยางปราสาท
32030023 โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง โคกยางปราสาท
32030024 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม หนองใหญ่ปราสาท
32030025 โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ หนองใหญ่ปราสาท
32030026 โรงเรียนบ้านมะเมียง หนองใหญ่ปราสาท
32030027 โรงเรียนมหาราช ๔ หนองใหญ่ปราสาท
32030028 โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) หนองใหญ่ปราสาท
32030029 โรงเรียนบ้านจีกแดก หนองใหญ่ปราสาท
32030030 โรงเรียนบ้านหนองปรือ ปรือปราสาท
32030031 โรงเรียนบ้านนาครอง หนองใหญ่ปราสาท
32030032 โรงเรียนบ้านตานี ปรือปราสาท
32030033 โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ ไพลปราสาท
32030034 โรงเรียนบ้านตาเตียว โชคนาสามปราสาท
32030035 โรงเรียนบ้านสวาย โชคนาสามปราสาท
32030036 โรงเรียนบ้านลำพุก ตานีปราสาท
32030037 โรงเรียนบ้านโชค ตานีปราสาท
32030038 โรงเรียนบ้านตาเบา ตานีปราสาท
32030039 โรงเรียนบ้านตะคร้อ ตานีปราสาท
32030040 โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) ทุ่งมนปราสาท
32030041 โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) ทุ่งมนปราสาท
32030042 โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) ทุ่งมนปราสาท
32030043 โรงเรียนบ้านเจริญสุข ทุ่งมนปราสาท
32030044 โรงเรียนบ้านหนองหรี่ โคกสะอาดปราสาท
32030045 โรงเรียนบ้านกำไสจาน โคกสะอาดปราสาท
32030046 โรงเรียนบ้านสะพานหัน เชื้อเพลิงปราสาท
32030047 โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) เชื้อเพลิงปราสาท
32030048 โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา ตาเบาปราสาท
32030049 โรงเรียนวันเจริญสามัคคี ตาเบาปราสาท
32030050 โรงเรียนบ้านไทร ตาเบาปราสาท
32030051 โรงเรียนบ้านอำปึลกง กันตวจระมวลปราสาท
32030052 โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) กันตวจระมวลปราสาท
32030053 โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา โคกยางปราสาท
32030054 โรงเรียนบ้านพนม โคกสะอาดปราสาท
32030055 โรงเรียนบ้านบุอันโนง โคกยางปราสาท
32030056 โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) โคกยางปราสาท
32030057 โรงเรียนบ้านปราสาท โคกยางปราสาท
32030058 โรงเรียนบ้านคลอง ไพลปราสาท
32030059 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 ไพลปราสาท
32030060 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท สมุดปราสาท
32030061 โรงเรียนบ้านละลมระไซ สมุดปราสาท
32030062 โรงเรียนบ้านบักดอก สมุดปราสาท
32030063 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง) โคกสะอาดปราสาท
32030064 โรงเรียนบ้านสองสะโกม โคกสะอาดปราสาท
32030065 โรงเรียนไพลศึกษาคาร โคกสะอาดปราสาท
32030066 โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ เชื้อเพลิงปราสาท
32030067 โรงเรียนบ้านสมุด โชคนาสามปราสาท
32030068 โรงเรียนบ้านหนองยาว โชคนาสามปราสาท
32030069 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ประทัดบุปราสาท
32030070 โรงเรียนบ้านปลัด ปราสาททนงปราสาท
32030071 โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด 2514) ปราสาททนงปราสาท
32030072 โรงเรียนบ้านก็วล ปราสาททนงปราสาท
32030073 โรงเรียนบ้านเสกกอง ปรือปราสาท
32030074 โรงเรียนบ้านลังโกม ปรือปราสาท
32030075 โรงเรียนบ้านกระวัน ปรือปราสาท
32030076 โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง กาบเชิงกาบเชิง
32030077 โรงเรียนบ้านปราสาทเบง กาบเชิงกาบเชิง
32030078 โรงเรียนบ้านบักจรัง กาบเชิงกาบเชิง
32030079 โรงเรียนเพียงหลวง 8 ในทูลกระหม่อมหญฺิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี กาบเชิงกาบเชิง
32030080 โรงเรียนหวลถวิลวิทยา กาบเชิงกาบเชิง
32030081 โรงเรียนบ้านคูตัน คูตันกาบเชิง
32030082 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด คูตันกาบเชิง
32030083 โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด โคกตะเคียนกาบเชิง
32030084 โรงเรียนบ้านราวนคร โคกตะเคียนกาบเชิง
32030085 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน ด่านกาบเชิง
32030086 โรงเรียนบ้านจารย์ ด่านกาบเชิง
32030087 โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี ด่านกาบเชิง
32030088 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์ ๙) ด่านกาบเชิง
32030089 โรงเรียนบ้านถนนชัย ด่านกาบเชิง
32030090 โรงเรียนบ้านโนนทอง ตะเคียนกาบเชิง
32030091 โรงเรียนบ้านกู่ ตะเคียนกาบเชิง
32030092 โรงเรียนบ้านโพนทอง โคกตะเคียนกาบเชิง
32030093 โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา โคกตะเคียนกาบเชิง
32030094 โรงเรียนบ้านโจรก โคกตะเคียนกาบเชิง
32030095 โรงเรียนบ้านด่าน โคกตะเคียนกาบเชิง
32030096 โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร โคกตะเคียนกาบเชิง
32030097 โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา ด่านกาบเชิง
32030098 โรงเรียนบ้านสกล คูตันกาบเชิง
32030099 โรงเรียนบ้านตะเคียน คูตันกาบเชิง
32030100 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2 แนงมุดกาบเชิง
32030101 โรงเรียนบ้านสระทอง แนงมุดกาบเชิง
32030102 โรงเรียนประชาสามัคคี แนงมุดกาบเชิง
32030103 โรงเรียนบ้านแนงมุด แนงมุดกาบเชิง
32030104 โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) ขอนแตกสังขะ
32030105 โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 ขอนแตกสังขะ
32030106 โรงเรียนบ้านโนนสบาย ขอนแตกสังขะ
32030107 โรงเรียนบ้านถนน ดมสังขะ
32030108 โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ ดมสังขะ
32030109 โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา ดมสังขะ
32030110 โรงเรียนบ้านขอนแตก พระแก้วสังขะ
32030111 โรงเรียนบ้านอาวอก พระแก้วสังขะ
32030112 โรงเรียนบ้านโตงน้อย พระแก้วสังขะ
32030113 โรงเรียนบ้านตอกตรา สะกาดสังขะ
32030114 โรงเรียนหนองโสนวิทยา สะกาดสังขะ
32030115 โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ สะกาดสังขะ
32030116 โรงเรียนบ้านศรีมงคล ทับทันสังขะ
32030117 โรงเรียนดมวิทยาคาร ทับทันสังขะ
32030118 โรงเรียนบ้านสนบ ทับทันสังขะ
32030119 โรงเรียนบ้านเถกิง เทพรักษาสังขะ
32030120 โรงเรียนบ้านกะปู บ้านจารย์สังขะ
32030121 โรงเรียนบ้านตาคง บ้านจารย์สังขะ
32030122 โรงเรียนจตุคามวิทยา บ้านจารย์สังขะ
32030123 โรงเรียนบ้านห้วยปูน บ้านจารย์สังขะ
32030124 โรงเรียนบ้านสนวน บ้านชบสังขะ
32030125 โรงเรียนบ้านขนาดมอญ ตาคงสังขะ
32030126 โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด ตาตุมสังขะ
32030127 โรงเรียนบ้านปวงตึก ตาตุมสังขะ
32030128 โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ตาตุมสังขะ
32030129 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ตาตุมสังขะ
32030130 โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม ตาตุมสังขะ
32030131 โรงเรียนบ้านคะนา ตาตุมสังขะ
32030132 โรงเรียนบ้านทัพทัน สะกาดสังขะ
32030133 โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ สะกาดสังขะ
32030134 โรงเรียนบ้านเสรียง สังขะสังขะ
32030135 โรงเรียนบ้านร่มเย็น สังขะสังขะ
32030136 โรงเรียนบ้านลำหาด สังขะสังขะ
32030137 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ สังขะสังขะ
32030138 โรงเรียนบ้านวังปลัด สังขะสังขะ
32030139 โรงเรียนบ้านตาพราม ทับทันสังขะ
32030140 โรงเรียนบ้านศาลา เทพรักษาสังขะ
32030141 โรงเรียนบ้านชำเบง เทพรักษาสังขะ
32030142 โรงเรียนบ้านลันแต้ เทพรักษาสังขะ
32030143 โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม เทพรักษาสังขะ
32030144 โรงเรียนบ้านโคกไทร ตาตุมสังขะ
32030145 โรงเรียนบ้านโพธิ์ ทับทันสังขะ
32030146 โรงเรียนบ้านอังกอล ทับทันสังขะ
32030147 โรงเรียนบ้านจารย์ ทับทันสังขะ
32030148 โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) กระเทียมสังขะ
32030149 โรงเรียนบ้านโพนชาย กระเทียมสังขะ
32030150 โรงเรียนบ้านชำสมิง กระเทียมสังขะ
32030151 โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี กระเทียมสังขะ
32030152 โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด บ้านชบสังขะ
32030153 โรงเรียนราษฎร์พัฒนา บ้านชบสังขะ
32030154 โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก บ้านชบสังขะ
32030155 โรงเรียนบ้านพระแก้ว พระแก้วสังขะ
32030156 โรงเรียนบ้านกระสัง พระแก้วสังขะ
32030157 โรงเรียนบ้านแสนกาง พระแก้วสังขะ
32030158 โรงเรียนสหมิตรวิทยา ตาคงสังขะ
32030159 โรงเรียนบ้านสะกาด ตาคงสังขะ
32030160 โรงเรียนบ้านตาโมม ตาคงสังขะ
32030161 โรงเรียนบ้านจังเอิล ตาคงสังขะ
32030162 โรงเรียนบ้านหลัก ตาคงสังขะ
32030163 โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ กระเทียมสังขะ
32030164 โรงเรียนสังขะวิทยาคม กระเทียมสังขะ
32030165 โรงเรียนบ้านสังขะ ขอนแตกสังขะ
32030166 โรงเรียนบ้านศรีนวล ขอนแตกสังขะ
32030167 โรงเรียนบ้านโดง ขอนแตกสังขะ
32030168 โรงเรียนบ้านโชค จรัสบัวเชด
32030169 โรงเรียนบ้านจรัส จรัสบัวเชด
32030170 โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 จรัสบัวเชด
32030171 โรงเรียนบ้านโอทะลัน จรัสบัวเชด
32030172 โรงเรียนบ้านตาวัง บัวเชดบัวเชด
32030173 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) บัวเชดบัวเชด
32030174 โรงเรียนบ้านนา บัวเชดบัวเชด
32030175 โรงเรียนบ้านจบก สะเดาบัวเชด
32030176 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง สะเดาบัวเชด
32030177 โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) ตาวังบัวเชด
32030178 โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี ตาวังบัวเชด
32030179 โรงเรียนบ้านบัวเชด ตาวังบัวเชด
32030180 โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) ตาวังบัวเชด
32030181 โรงเรียนบ้านโนนสังข์ ตาวังบัวเชด
32030182 โรงเรียนบ้านสะเดา สำเภาลูนบัวเชด
32030183 โรงเรียนบ้านสน สำเภาลูนบัวเชด
32030184 โรงเรียนบ้านสำเภาลูน สำเภาลูนบัวเชด
32030185 โรงเรียนบ้านไทยเดิม สำเภาลูนบัวเชด
32030186 โรงเรียนบ้านโคกสมอง อาโพนบัวเชด
32030187 โรงเรียนบ้านสวาท อาโพนบัวเชด
32030188 โรงเรียนบ้านอาโพน บัวเชดบัวเชด
32030189 โรงเรียนบ้านสะแร บัวเชดบัวเชด
32030190 โรงเรียนบ้านโคกกลาง ตาเมียงพนมดงรัก
32030191 โรงเรียนบ้านสระแก้ว ตาเมียงพนมดงรัก
32030192 โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ ตาเมียงพนมดงรัก
32030193 โรงเรียนบ้านโคกกรม บักไดพนมดงรัก
32030194 โรงเรียนบ้านตาลวก บักไดพนมดงรัก
32030195 โรงเรียนบ้านศรีสวาย บักไดพนมดงรัก
32030196 โรงเรียนบ้านจีกแดก บักไดพนมดงรัก
32030197 โรงเรียนบ้านละเอาะ บักไดพนมดงรัก
32030198 โรงเรียนบ้านพนมดิน โคกกลางพนมดงรัก
32030199 โรงเรียนบ้านตาเมียง โคกกลางพนมดงรัก
32030200 โรงเรียนบ้านหนองคันนา โคกกลางพนมดงรัก
32030201 โรงเรียนบ้านหนองจูบ จีกแดกพนมดงรัก
32030202 โรงเรียนบ้านอำปึล จีกแดกพนมดงรัก
32030203 โรงเรียนบ้านรุน จีกแดกพนมดงรัก
32030204 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 จีกแดกพนมดงรัก
32030205 โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข จีกแดกพนมดงรัก
32030207 โรงเรียนบ้านอุโลก ตาเมียงพนมดงรัก
32030208 โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน ตรวจศรีณรงค์
32030209 โรงเรียนบ้านแดง ตรวจศรีณรงค์
32030210 โรงเรียนบ้านตะโนน ตรวจศรีณรงค์
32030211 โรงเรียนบ้านสำโรง ตรวจศรีณรงค์
32030212 โรงเรียนบ้านพะเนาว์ ตรวจศรีณรงค์
32030213 โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ ตรวจศรีณรงค์
32030214 โรงเรียนบ้านละมงค์ ศรีสุขศรีณรงค์
32030215 โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา ศรีสุขศรีณรงค์
32030216 โรงเรียนบ้านมหาชัย ศรีสุขศรีณรงค์
32030217 โรงเรียนบ้านโสน ศรีสุขศรีณรงค์
32030218 โรงเรียนบ้านณรงค์ ศรีสุขศรีณรงค์
32030219 โรงเรียนบ้านตรวจ แจนแวนศรีณรงค์
32030220 โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว แจนแวนศรีณรงค์
32030221 โรงเรียนบ้านเตาแดก แจนแวนศรีณรงค์
32030222 โรงเรียนบ้านโนนทอง แจนแวนศรีณรงค์
32030223 โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ แจนแวนศรีณรงค์
32030224 โรงเรียนบ้านหนองหว้า ณรงค์ศรีณรงค์
32030225 โรงเรียนบ้านน้อย ณรงค์ศรีณรงค์
32030226 โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ ณรงค์ศรีณรงค์
32030227 โรงเรียนบ้านกล้วย ณรงค์ศรีณรงค์
32030228 โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข ณรงค์ศรีณรงค์
32030229 โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ ณรงค์ศรีณรงค์
32030230 โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล ตรวจศรีณรงค์
32030231 โรงเรียนบ้านหนองแวง หนองแวงศรีณรงค์
32030232 โรงเรียนบ้านกุง หนองแวงศรีณรงค์
32030233 โรงเรียนบ้านคูขาด หนองแวงศรีณรงค์
32030234 โรงเรียนบ้านตราด หนองแวงศรีณรงค์
ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
Version.